Definisana dinamika za izradu Strategije razvoja turizma

Ministarstvo ekonomskog razvoja predstavilo je Dinamički plan u kojem su definisane dalje smjernice i realni rokovi izrade nove Strategije razvoja turizma od ove do 2025. godine.

Ministarstvo je iniciralo izradu nove Strategije razvoja turizma sa Akcionim planom, koja će biti bazirana na realnim tržišnim okolnostima, imajući u vidu analize stanja u turizmu.

Oni su kazali da je pravni osnov za pripremu i usvajanje Strategije razvoja turizma sadržan u Zakonu o turizmu i ugostiteljstvu.

Navodi se da je na drugom sastanku Radne grupe za izradu nove Strategije predstavljena Analiza stanja u oblasti politike razvoja turizma, koja čini početnu fazu i osnov procesa planiranja budućih strateških pravaca razvoja turizma.

„Pored navedenog, predstavljen je i Dinamički plan u kojem su definisane dalje smjernice i realni rokovi izrade Strategije”, kaže se u saopštenju.

Predstavnici Ministarstva kazali su da će se insistirati na kreiranju Strategije koja će biti bazirana isključivo na realnim tržišnim zakonitostima uz postojanje Akcionog plana koji će biti smjernica u implementaciji.

“Strategija razvoja turizma Crne Gore 2021-2025. sa Akcionim planom, predstavljaće krovni strateški dokument, koji će definisati viziju daljeg razvoja turizma, vodeći računa o načelima održivosti, razvojnim potrebama i potencijalima turizma u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da je, s obzirom na to da je turizam tijesno povezan sa ostalim sektorima, cilj tog resora da Strategija bude koherentna sa javnim politikama ostalih sektora jer će na taj način predstavljati uporište za obuhvat i dalju konkretizaciju pitanja i mjera, koje se odnose na sektor turizma u izradi nacionalnih programa.

Podjseća se da je na prethodnom sastanku usaglašen stav da bi crnogorski turizam trebalo da se razvija strateški u skladu sa ekonomskim ciljevima, uz poštovanje principa održivosti i očuvanja prirodnih resursa, kao i interesa, kako lokalnog stanovništva tako i turista.

“Naime, budući razvoj turizma treba da bude usmjeren u pravcu razvoja Crne Gore kao odgovorne, atraktivne, cjelogodišnje i jedinstvene turističke destinacije, sa povezanom i diverzifikovanom truističkom ponudom”, kazali su iz Ministarstva.

Oni su naveli da će se u narednom periodu intenzivno raditi na pripremi dokumenta u skladu sa Metodologijom razvijanja politika, izrade i praćenja sprovođenja strateških dokumenata definisanog od strane Generalnog sekretarijata Vlade.

Prema njihovim riječima, poseban segment Strategije će se odnositi na upravljanje destinacijom tokom kriznih situacija i oporavak crnogorskog turizma od uticaja pandemije virusom Covid-19.

Iz Ministarstva su kazali da je sektor turizma, kao izuzetno “ranjiva” djelatnost na nepredvidive okolnosti kakva je pandemija COVID-19, pretrpio ogromne gubitke u poslovanju zbog drastičnih promjena kako na strani ponude tako i na strani potražnje.

“Ministarstvo ekonomskog razvoja je u skladu sa Zakonom o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu pokrenulo postupak donošenja Odluke o potrebi izrade Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Strategiju razvoja turizma Crne Gore 2021-2025. g. sa Akcionim planom”, navodi se u saopštenju.

Sastankom je predsjedavala vršiteljka dužnosti generalne direktorice za razvojne politike u turizmu, Aleksandra Gardašević Slavuljica.

Sastanku su prisustovali i predstavnici resornih ministarstava, međunarodnih organizacija, nevladinih organizacija, Nacionalne turističke organizacije, Akademske turističke zajednice i Udruženja turističkih agencija.

Podijeli: