CRNOGORSKO DRŽAVLJANSTVO

Crnogorsko drzavljanstvo je zakonska veza između fizičkog lica (u daljem tekstu: lice) i Crne Gore i ne ukazuje na nacionalno i etničko porijeklo.

Crnogorsko državljanstvo se stiče:

 1. porijeklom;
 2. rođenjem na teritoriji Crne Gore;
 3. prijemom;
 4. po međunarodnim ugovorima i sporazumima.
Crnogorsko drzavljanstvo

1. STICANJE CRNOGORSKOG DRŽAVLJANSTVA PORIJEKLOM I ROĐENJEM

Sticanje crnogorskog državljanstva porijeklom djeteta (po principu krvne veze) predviđen je kao osnovni način sticanja crnogorskog državljanstva, a rješenja sadržana u čl. 5 i 6 Zakona obezbjeđuju sticanje crnogorskog državljanstva ex lege djeteta što je kompatibilno sa Evropskom konvencijom (član 6 stav 1 tačka a), da ne bi dolazilo do slučajeva apatridije (član 4 tačka b Evropske konvencije).

U tom cilju, član 5 Zakona obezbjeđuje sticanje crnogorskog državljanstva porijeklom u dva slučaja:

 • prvi, sadržan u tački 1 da dijete stiče crnogorsko državljanstvo ako su oba roditelja djeteta, u trenutku njegovog rođenja crnogorski državljani, pri čemu nije od značaja da li je dijete rođeno u Crnoj Gori ili izvan nje ili da li roditelji djeteta žive u Crnoj Gori ili ne;
 • drugi, sadržan u tač. 2, 3 i 4, koji sačinjava kombinaciju principa krvne veze i mjesta rođenja po kojem dijete stiče crnogorsko državljanstvo ako je jedan roditelj crnogorski državljanin, a dijete je rođeno u Crnoj Gori ili ako je rođeno na teritoriji druge države, a drugi roditelj je bez državljanstva ili je nepoznatog državljanstva ili je nepoznat ili ukoliko dijete ostaje bez državljanstva.

Članom 6 stav 1 tačka 1 Zakona propisuje se da crnogorsko državljanstvo porijeklom stiče i dijete rođeno na teritoriji druge države čiji je jedan roditelj u trenutku rođenja crnogorski državljanin, ako se do navršene 18. godine života podnese odgovarajuća prijava i ako nema državljanstvo drugog roditelja i ako nema državljanstvo druge države po roditelju koji nije crnogorski državljanin. Ukoliko dijete ne bude registrovano kao crnogorski državljanin do punoljetstva, to lice ima mogućnost da u narednih pet godina (do navršene 23. godine života) podnese zahtjev za upis u registar crnogorskih državljana, ako nema državljanstvo druge države.

1.1. Postupak upisa u registar crnogorskih državljana po porijeklu

Čl. 18, 19 i 20 Zakona o matičnim registrima („Sl.list CG“; br. 47/08, 41/10 i 40/11), propisan je način i postupak upisa djeteta u matični registar rođenih, a čl. 29 i 30 ovog zakona propisan je način i postupak upisa rođenja crnogorskog državljanina u drugoj državi. Čl. 5 i 6 Zakona o crnogorskom državljanstvu propisano je sticanje crnogorskog državljanstva djeteta u momentu rođenja po porijeklu roditelja

Crnogorsko državljanstvo po porijeklu se stiče momentom rođenja – po sili zakona, jer se sama prijava za upis u matični registar rođenih smatra i prijavom za upis u registar crnogorskih državljana.

Činjenice se utvrđuju na osnovu prijave rođenja djeteta, a kada je dijete rođeno u drugoj državi, na osnovu izvoda iz odgovarajuće evidencije nadležnog organa druge države. Izvod pribavlja i podnosi lice koje prijavljuje podatke. Kada se dijete rodi u drugoj državi, a u momentu rođenja djeteta jedan roditelj je crnogorski državljanin, a drugi je državljanin druge države, uz prijavu za upis djeteta u matični registra rođenih, roditelj ili podnosilac prijave za upis mora pribaviti dokaz da dijete nema državljanstvo drugog roditelja, što se dokazuje odgovarajućom javnom ispravom države čije državjanstvo posjeduje jedan od roditelja.

2. STICANJE CRNOGORSKOG DRŽAVLJANSTVA PRIJEMOM

Članovima 8-17 zakona, propisuje se da crnogorsko državljanstvo može steći lice koje je podnijelo zahtjev i ispunjava uslove da :

 • navršilo 18 godina života,
 • ima otpust iz državljanstva druge države,
 • u Crnoj Gori zakonito i neprekidno boravi 10 godina prije podnošenja zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo,
 • u Crnoj Gori ima obezbijeđen smještaj i ima stalan izvor prihoda u iznosu koji mu omogućava materijalnu i socijalnu sigurnost,
 • u Crnoj Gori ili drugoj državi nije pravosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude,
 • ima znamje crnogorskog jezika u mjeri koja omogućava osnovnu komunikaciju, da ne postoje smetnje iz razloga bezbjednosti i odbrane Crne Gore i
 • da je izmirilo dospjele poreske i druge zakonske obaveze.

 

Član 9 zakona propisuje izdavanje garancije za prijem u crnogorsko državljanstvo, a koja je potrebna radi dobijanja otpusta iz državljanstva druge države.

Zakonom se, koji određuje krug lica kojima se mora obezbijediti olakšan način sticanja državljanstva, ne samo ex lege već i naturalizacijom, propisuje olakšani (privilegovani) način sticanja crnogorskog državljanstva prijemom za određene kategotrije stranaca, i to:

 • crnogorskog iseljenika i članova njegove porodice do trećeg stepena srodstva u pravoj liniji, tako što se za prijem u državljanstvo ne propisuje otpust iz državljanstva i znanje jezika i što treba da zakonito i neprekidno boravi u Crnoj Gori dvije, umjesto 10 godina (pod iseljenikom treba podrazumijevati lice koje se odselilo iz Crne Gore u inostranstvo u namjeri da u inostranstvu stalno živi iz razloga ekonomske prirode) – član 10 Zakona;
 • supružnika crnogorskog državljanina (član 6. stav 4. tačka a. Evropske konvencije), tako što se ne traži otpust i znanje jezika ako je u braku sa crnogorskim državljaninom najmanje tri godine i zakonito i neprekidno boravi u Crnoj Gori najmanje pet umjesto 10 godina (član 11 Zakona);
 • stranca čiji je prijem u državljanstvo od posebnog nacionalnog interesa, pri čemu odluku donosi Ministarstvo unutrašnjih poslova, uz mišljenje resornog ministarstva ili predloga Predsjednika Crne Gore, predsjednika Skupštine Crne Gore i predsjednika Vlade Crne Gore (član 12 Zakona);
 • stranca kojem je priznat izbjeglički status u Crnoj Gori u skladu sa Zakonom o azilu («Službeni list RCG» br. 45/06), tako što ne mora ispunjavati uslove u pogledu obezbijeđenog smještaja i garantovanog izvora prihoda i znanja crnogorskog jezika (čl. 13 i 14 Zakona)

 

Članom 16 Zakona utvrđuju se slučajevi privilegovanog sticanja crnogorskog državljanstva djeteta, jer maloljetno dijete slijedi roditelje koji stiču crnogorsko državljanstvo prijemom (ako su oba roditelja stekla crnogorsko državljanstvo prijemom, ako je jedan od roditelja stekao crnogorsko državljanstvo prijemom i ako sa tim roditeljem zakonito i neprekidno boravi u Crnoj Gori i ako sa usvojiocem crnogorskim državljaninom, u slučaju nepotpunog usvojenja, zakonito i neprekidno boravi u Crnoj Gori), a nema državljanstvo druge države. U slučaju da dijete ima državljanstvo druge države, u postupku izdavanja garancije roditelju, izdaje se i garancija djetetu da će steći državljanstvo Crne Gore kada donese otpust iz državljanstva države čije državljanstvo posjeduje.

Za sticanje crnogorskog državljanstva po osnovu člana 8 Zakona o crnogorskom državljanstvu podnosilac zahtjeva je dužan da pribavi sljedeća dokumenta:

– Izvod iz registra rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu

– Izvod iz matične knjige vjenčanih (ukoliko je lice u braku)

– Dokaz o otpustu iz državljanstva druge države (nakon dobijanja garancije da će biti prijemljen u crnogorsko državljanstvo) ili dokaz da će, po zakonu državečiji je državljanin, izgubiti to državljanstvo

– Dokaz o zakonitom i neprekidnom boravku u Crnoj Gori 10 godina prije podnošenja zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo- izdaje organ nadležan za vođenje evidencije boravišta i prebivališta

– Dokaz da da ima obezbjeđen smještaj- izvod iz lista nepokretnosti izdat od strane nadležnog organa za poslove nekretnina ili ugovor zakupu stambenog prostora ovjeren kod nadležnog suda

– Dokaz da u Crnoj Gori ima obezbijeđen stalan izvor prihoda u iznosu koji mu omogućava materijalnu i socijalnu sigurnost – potvrda o radnom odnosu na neodređeno vrijeme i visini plate, ili dokaz o visini penzije ili dokaz o drugim stalnim izvorima prihoda

– Dokaz da u drugoj državi nije pravosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude – dokaz u formi uvjerenja ili potvrde izdat od strane nadležnog organa države čiji je državljanin

– Dokaz da u Crnoj Gori nije pravosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude nadležnog organa u Crnoj Gori – dokaz u formi uvjerenja ili potvrde izdat od strane nadležnog organa po mjestu prebivališta ili boravka podnosioca zahtjeva

– Dokaz da ima znanje crnogorskog jezika – dokaz o znanju jezika izdat od strane stručne organizacije,

– Dokaz o izmirenim dospjelim poreskim obavezama – izdat od strane nadležnog poreskog organa u Crnoj Gori.

– Fotokopija identifikacione isprave (lične karte, pasoša i dr.)

– Napomena: Dokazi za maloljetnu djecu, ukoliko se I za njih traži prijem (izvod iz registra rođenih, uvjerenje o državljanstvu,dDokaz o otpustu iz državljanstva druge države, saglasnost djeteta starijeg od 14 godina). Ukoliko je samo jedan od roditelja stekao ili stiče crnogorsko državljanstvo prijemom, pored navedenih dokaza potreban je i dokaz da dijete sa njim zakonito i neprekidno boravi u Crnoj Gori, kao i saglasnost drugog roditelja

 

Za sticanje crnogorskog državljanstva po osnovu člana 10 Zakona o crnogorskom državljanstvu – crnogorski iseljenik i član njegove porodice, podnosilac zahtjeva je dužan da pribavi sljedeća dokumenta:

– Izvod iz registra rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu

– Izvod iz matične knjige vjenčanih (ukoliko je lice u braku)

– Dokaz da je lice crnogorski iseljenik, odnosno dokaz da je član porodice crnogorskog iseljenika (dokaz o srodstvu)

– Dokaz o zakonitom i neprekidnom boravku u Crnoj Gori najmanje 2 godina prije podnošenja zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo- izdaje organ nadležan za vođenje evidencije boravišta i prebivališta

– Dokaz da da ima obezbjeđen smještaj- izvod iz lista nepokretnosti izdat od strane nadležnog organa za poslove nekretnina ili ugovor zakupu stambenog prostora ovjeren kod nadležnog suda

– Dokaz da u Crnoj Gori ima obezbijeđen stalan izvor prihoda u iznosu koji mu omogućava materijalnu i socijalnu sigurnost – potvrda o radnom odnosu na neodređeno vrijeme i visini plate, ili dokaz o visini penzije ili dokaz o drugim stalnim izvorima prihoda

– Dokaz da u drugojj državi nije pravosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude – dokaz u formi uvjerenja ili potvrde izdat od strane nadležnog organa države čiji je državljanin

– Dokaz da u Crnoj Gori nije pravosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude nadležnog organa u Crnoj Gori – dokaz u formi uvjerenja ili potvrde izdat od strane nadležnog organa po mjestu prebivališta ili boravka podnosioca zahtjeva

– Dokaz o izmirenim dospjelim poreskim obavezama – izdat od strane nadležnog poreskog organa u Crnoj Gori.

– Fotokopija identifikacione isprave (lične karte, pasoša i dr.)

 

Za sticanje crnogorskog državljanstva po osnovu člana 11 Zakona o crnogorskom državljanstvu – brak sa crnogorskim državljaninom – podnosilac zahtjeva je dužan da pribavi sljedeća dokumenta:

– Izvod iz registra rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu

– Dokaz da je u braku sa crnogorskimdržavljaninom najmanje 3 godine (Izvod iz matične knjige vjenčanih i uvjerenje o crnogorskom državljanstvu bračnog druga)

– Dokaz o zakonitom i neprekidnom boravku u Crnoj Gori najmanje 5 godina prije podnošenja zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo- izdaje organ nadležan za vođenje evidencije boravišta i prebivališta

– Dokaz da da ima obezbjeđen smještaj- izvod iz lista nepokretnosti izdat od strane nadležnog organa za poslove nekretnina ili ugovor zakupu stambenog prostora ovjeren kod nadležnog suda

– Dokaz da u Crnoj Gori ima obezbijeđen stalan izvor prihoda u iznosu koji mu omogućava materijalnu i socijalnu sigurnost – potvrda o radnom odnosu na neodređeno vrijeme i visini plate, ili dokaz o visini penzije ili dokaz o drugim stalnim izvorima prihoda

– Dokaz da u drugoj državi nije pravosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude – dokaz u formi uvjerenja ili potvrde izdat od strane nadležnog organa države čiji je državljanin

– Dokaz da u Crnoj Gori nije pravosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude nadležnog organa u Crnoj Gori – dokaz u formi uvjerenja ili potvrde izdat od strane nadležnog organa po mjestu prebivališta ili boravka podnosioca zahtjeva

– Fotokopija identifikacione isprave (lične karte, pasoša i dr.)

 

Za sticanje crnogorskog državljanstva po osnovu člana 13 Zakona o crnogorskom državljanstvu-lice kome je, u skladu sa zakonom kojim se uređuje azil, priznat status izbjeglice u Crnoj Gori) – podnosilac zahtjeva je dužan da pribavi sljedeća dokumenta:

– Izvod iz registra rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu

– Izvod iz matične knjige vjenčanih (ukoliko je lice u braku)

– Dokaz da live ima priznat status izbjeglice u Crnoj Gori u skladu sa zakonom kojim se uređuje azil – izdat od strane organa nadležnog za vođenje evidencija o licima kojima je, u skladu sa zakonom kojim se uređuje azil priznat status izbjeglice u Crnoj Gori

– Dokaz o otpustu iz državljanstva druge države (nakon dobijanja garancije da će biti prijemljen u crnogorsko državljanstvo) ili dokaz da će, po zakonu državečiji je državljanin, izgubiti to državljanstvo

– Dokaz o zakonitom i neprekidnom boravku u Crnoj Gori 10 godina prije podnošenja zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo- izdaje organ nadležan za vođenje evidencije boravišta i prebivališta

– Dokaz da u drugoj državi nije pravosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude – dokaz u formi uvjerenja ili potvrde izdat od strane nadležnog organa države čiji je državljanin

– Dokaz da u Crnoj Gori nije pravosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude nadležnog organa u Crnoj Gori – dokaz u formi uvjerenja ili potvrde izdat od strane nadležnog organa po mjestu prebivališta ili boravka podnosioca zahtjeva

– Dokaz o izmirenim dospjelim poreskim obavezama – izdat od strane nadležnog poreskog organa u Crnoj Gori.

– Fotokopija identifikacione isprave (lične karte, pasoša i dr.)

– Napomena: Dokazi za maloljetnu djecu, ukoliko se I za njih traži prijem (izvod iz registra rođenih, uvjerenje o državljanstvu,dDokaz o otpustu iz državljanstva druge države, saglasnost djetet a starijeg od 14 godina). Ukoliko je samo jedan od roditelja stekao ili stiče crnogorsko državljanstvo prijemom, pored navedenih dokaza potreban je i dokaz da dijete sa njim zakonito i neprekidno boravi u Crnoj Gori, kao i saglasnost drugog roditelja

 

Za sticanje crnogorskog državljanstva po osnovu člana 41 Zakona o crnogorskom državljanstvu – državljanin bivše republike SFRJ koji ima prijavljeno prebivalište u Crnoj Gori prije 3. juna 2006. godine) – podnosilac zahtjeva je dužan da pribavi sljedeća dokumenta:

– Izvod iz registra rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu

– Izvod iz matične knjige vjenčanih (ukoliko je lice u braku)

– Dokaz o prijavljenom prebivalištu u Crnoj Gori prije 3. Juna 2006. godine – izdaje organ nadležan za vođenje evidencije boravišta i prebivališta

– Dokaz o otpustu iz državljanstva druge države (nakon dobijanja garancije da će biti prijemljen u crnogorsko državljanstvo) ili dokaz da će, po zakonu državečiji je državljanin, izgubiti to državljanstvo

– Dokaz da da ima obezbjeđen smještaj- izvod iz lista nepokretnosti izdat od strane nadležnog organa za poslove nekretnina ili ugovor zakupu stambenog prostora ovjeren kod nadležnog suda

– Dokaz da u Crnoj Gori ima obezbijeđen stalan izvor prihoda u iznosu koji mu omogućava materijalnu i socijalnu sigurnost – potvrda o radnom odnosu na neodređeno vrijeme i visini plate, ili dokaz o visini penzije ili dokaz o drugim stalnim izvorima prihoda

– Dokaz da u drugoj državi nije pravosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude – dokaz u formi uvjerenja ili potvrde izdat od strane nadležnog organa države čiji je državljanin

– Dokaz da u Crnoj Gori nije pravosnažno osuđeno na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od jedne godine za krivična djela koja se gone po službenoj dužnosti ili su prestale pravne posljedice osude nadležnog organa u Crnoj Gori – dokaz u formi uvjerenja ili potvrde izdat od strane nadležnog organa po mjestu prebivališta ili boravka podnosioca zahtjeva

– Dokaz o izmirenim dospjelim poreskim obavezama – izdat od strane nadležnog poreskog organa u Crnoj Gori.

– Fotokopija identifikacione isprave (lične karte, pasoša i dr.)

– Napomena: Dokazi za maloljetnu djecu, ukoliko se I za njih traži prijem (izvod iz registra rođenih, uvjerenje o državljanstvu,dDokaz o otpustu iz državljanstva druge države, saglasnost djeteta starijeg od 14 godina). Ukoliko je samo jedan od roditelja stekao ili stiče crnogorsko državljanstvo prijemom, pored navedenih dokaza potreban je i dokaz da dijete sa njim zakonito i neprekidno boravi u Crnoj Gori, kao i saglasnost drugog roditelja

 

3. UTVRĐIVANJE CRNOGORSKOG DRŽAVLJANSTVA

Članom 40 Zakona o crnogorskom državljanstvu (“Sl. List Crne Gore”, br. 13/08,40/10,28/11 I 41/11) je propisano da lice koje je crnogorsko državljanstvo steklo u skladu sa propisima nije upisano u evidenciju o državljanima Crne Gore vođenu po dosadašnjim propisima, nadležni organ utvrdiće državljanstvo tog lica na njegov zahtjev, a članom 41 stav 2 je propisano da se licu može utvrditi crnogorsko državljanstvo samo ako ostaje bez državljanstva I ako podnese zahtjev u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Za utvrđivanje crnogorskog državljanstva po osnovu člana 40 Zakona o crnogorskom državljanstvu – podnosilac zahtjeva je dužan da pribavi sljedeća dokumenta:

– Izvod iz registra rođenih,

– Izvod iz matične knjige vjenčanih (ukoliko je lice u braku)

– Dokaz – uvjerenje da nije upisan u evidenciju državljana:

– u mjestu svog rođenja

– u mjestu prebivališta roditelja,

– u mjestu gdje su roditelji rođeni

– Uvjerenje o državljanstvu za roditelje

– Potvrdu o prebivalištu ili kopiju lične karte izdate u Crnoj Gori

 

4. GUBITAK CRNOGORSKOG DRŽAVLJANSTVA

 

Članom 19 Zakona o crnogorskom državljanstvu (“Sl. List Crne Gore”, br. 13/08,40/10,28/11 I 41/11) je propisano da se crnogorsko državljanstvo gubi :

– po zahtjevu crnogorskog državljanina;

– po sili zakona;

– po međunarodnim ugovorima i sporazumima.

 

4.1. Gubitak crnogorskog državljanstva po zahtjevu

Članom 20 Zakona o crnogorskom državljanstvu (“Sl. List Crne Gore”, br. 13/08,40/10,28/11 I 41/11) je propisano da se crnogorsko državljanstvo gubi, po zahtjevu crnogorskog državljanina, otpustom.

Otpust iz crnogorskog državljanstva može se dati licu koje je podnijelo zahtjev za otpust i ako ispunjava sljedeće uslove:

1) da je navršilo 18 godina života;

2) da ima drugo državljanstvo ili dokaz da će biti primljeno u državljanstvo druge države;

3) da stvarno boravi na teritoriji druge države.

Članom 22 Zakona je propisano da Otpust iz crnogorskog državljanstva može se dati djetetu, pod uslovom da ne ostane bez državljanstva, na zahtjev:

1) roditelja koji gube crnogorsko državlja-nstvo otpustom;

2) roditelja koji gubi crnogorsko državljanstvo otpustom, uz saglasnost drugog roditelja crnogorskog državljanina;

3) roditelja koji gubi crnogorsko državljanstvo otpustom, a drugi je državljanin druge države ili nepoznatog državljanstva ili bez državljanstva;

4) oba usvojioca, državljanina druge države, u slučaju potpunog usvojenja;

5) roditelja koji gubi crnogorsko državljanstvo, kome je dijete pravosnažnom sudskom odlukom povjereno na čuvanje i vaspitanje, ako su roditelji razvedeni ili ne žive zajedno.

Ako drugi roditelj ne da saglasnost za otpust djeteta iz crnogorskog državljanstva, ili je nepoznatog prebivališta, lišen poslovne sposobnosti ili roditeljskog prava, zahtjev za otpust djeteta iz crnogorskog državljanstva prihvatiće se ako je to, po mišljenju nadležnog organa starateljstva, u interesu djeteta.

Ako je dijete starije od 14 godina života, za otpust iz crnogorskog državljanstva potreban je i njegov pristanak.

 

Za otpust iz crnogorskog državljanstva po osnovu Zakona o crnogorskom državljanstvu – podnosilac zahtjeva je dužan da pribavi sljedeća dokumenta:

– Izvod iz registra rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu

– Izvod iz matične knjige vjenčanih (ukoliko je lice u braku)

– Dokaz o državljanstvu druge države ili garancija nadležog organa druge države čije državljanstvo stiče da će biti primljeno u to državljanstvo (original I ovjeren prevod);

– Dokaz da stvarno i zakonito boravi na teritoriji druge države- izdaje nadležni organ druge države

– Dokazi za maloljetnu djecu, ukoliko se i za njih traži otpust (izvod iz registra rođenih, uvjerenje o crnogorskom državljanstvu, Dokaz o da državljanstvu druge države ili garancija nadležog organa druge države čije državljanstvo stiče da će biti primljeno u to državljanstvo (original I ovjeren prevod ) saglasnost drugog roditelja crnogorskog državljanina, a ako drugi roditelj ne da saglasnost, mišljenje nadležnog organa starateljstva, ukoliko su roditelji razvedeni prilaže se sudska odluka o razvodu braka kojom su djeca povjerena na čuvanje i vaspitanje roditelju koji traži otpust, saglasnost djeteta starijeg od 14 godina, fotokopija pasoša)

 

5. PONOVNO STICANJE CRNOGORSKOG DRŽAVLJANSTVA

 

Članom 26 Zakona o crnogorskom državljanstvu (“Sl. List Crne Gore”, br. 13/08,40/10,28/11 I 41/11) propisano je da Lice koje je izgubilo crnogorsko državlja-nstvo i steklo državljanstvo druge države može ponovo steći crnogorsko državljanstvo ako podnese zahtjev za ponovno sticanje crnogorskog državljanstva i najmanje godinu dana zakonito i neprekidno boravi u Crnoj Gori.

 

Za ponovno sticanje crnogorskog državljanstva po osnovu člana 26 Zakona o crnogorskom državljanstvu – podnosilac zahtjeva je dužan da pribavi sljedeća dokumenta:

– Izvod iz registra rođenih,

– Izvod iz matične knjige vjenčanih (ukoliko je lice u braku)

– Dokaz da je lice izgubilo crnogorsko državljanstvo (otpustom, odricanjem, po sili zakona)

– Dokaz o zakonitom i neprekidnom boravku u Crnoj Gori najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za prijem u crnogorsko državljanstvo- izdaje organ nadležan za vođenje evidencije boravišta i prebivališta

– Dokaz o otpustu iz državljanstva druge države (nakon dobijanja garancije da će biti prijemljen u crnogorsko državljanstvo

– Fotokopija identifikacione isprave (lične karte, pasoša i dr.)

– Dokazi za maloljetnu djecu, ukoliko se I za njih podnosi zahtjev (izvod iz registra rođenih, uvjerenje o državljanstvu, dokaz o otpustu iz državljanstva druge države, saglasnost djeteta starijeg od 14 godina). Ukoliko je samo jedan od roditelja stekao ili stiče crnogorsko državljanstvo prijemom, pored navedenih dokaza potreban je i dokaz da dijete sa njim zakonito i neprekidno boravi u Crnoj Gori, kao i saglasnost drugog roditelja

 

6. POSTUPAK ZA STICANJE, UTVRĐIVANJE I GUBITAK CRNOGORSKOG DRŽAVLJANSTVA

 

Postupak za sticanje, utvrđivanje i gubitak crnogorskog državljanstva vodi i odluku po zahtjevu donosi Ministarstvo unutrašnjih poslova (član 27 Zakona).

Zahtjev se podnosi nadležnom organu lično ili preko punomoćnika, na propisanom obrascu, a izuzetno zahtjev se može podnijeti i preko diplomatskog ili konzularnog predstavništva, ako podnosilac zahtjeva boravi na teritoriji druge države (član 28 Zakona);

Odluka po zahtjevu za sticanje, gubitak i ponovno sticanje državljanstva donosi u roku od 12 mjeseci od dana pokretanja postupka.

Ukoliko je zahtjev nekompletan, odnosno ukoliko uz zahtjev nijesu priloženi svi potrebni dokazi i ako se postupak ne može nastaviti ili okončati bez preduzimanja određene radnje podnosioca zahtjeva, Ministarstvo pisanim putem obavještava podnosioca zahtjeva da je u obavezi da u roku od tri mjeseca, odnosno šest mjeseci ako lice boravi u inostranstvu, izvrši dopunu i priloži tražene dokaze. Ukoliko podnosilac zahtjeva, i pored upozorenja nadležnog organa, u ostavljenom roku ne izvrši radnju koja je potrebna za nastavak ili okončanje postupka, smatraće se da je odustao od zahtjeva i da više nije zainteresovan za nastavljanje postupka i donosi se zaključak o obustavi postupak. Ovakva odluka sadrži uputstvo o pravnom sredstvu i podložna je sudskoj reviziji u upravnom sporu (član 29 Zakona).

 

 

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova i javne uprave

Sektor za upravne unutrašnje poslove

Adresa: Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br.22, Podgorica

Tel: + 382 20 242 299 ; lokal 540

Podijeli: