Uprava za dijasporu Crne Gore

UPRAVA ZA DIJASPORU CRNE GORE

Shodno Uredbi o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl. list CG“, br. 05/12, 25/12, 61/12 i 20/13) Uprava za dijasporu vrši poslove koji se odnose na:

 • očuvanje i njegovanje jezika, kulture i tradicije,
 • afirmaciju i jačanje državnog identiteta i pripadnosti državi Crnoj Gori;
 • uspostavljanje kontakata sa iseljenicima i njihovim organizacijama;
 • podsticanje na organizovanje i umrežavanje pojedinaca i organizacija u dijaspori;
 • uspostavljanje baze podataka o iseljenicima i njihovim organizacijama;
 • jačanje komunikacije, međusobnog informisanja i izdavačke djelatnosti;
 • pomoć u njegovanju i promociji kulturnih vrijednosti Crne Gore u iseljeničkim sredinama;
 • njegovanje istorijskog i kulturnog nasljeđa crnogorskog iseljeništva i pružanje podrške tim istraživanjima;
 • obnovu jezičkih, kulturnih, identitetskih karakteristika iseljeništva kod kojeg su ta obilježja tokom procesa asimilacije izgubljena;
 • unaprjeđivanje privrednog partnerstva sa dijasporom;
 • podsticanje doprinosa iseljenika saradnji Crne Gore sa državama u kojima borave;
 • saradnju u oblasti nauke i obrazovanja;
 • podršku sportskim i drugim aktivnostima;
 • stvaranje sistemskih pogodnosti i olakšica za povratnike;
 • zaštitu statusnih prava i položaja iseljenika iz Crne Gore u državama prijema;
 • podsticanje donatorstva i drugih oblika dobročinstva;
 • jačanje kapaciteta organizacija dijaspore na poslovima javne diplomatije sa ciljem promocije državnih interesa Crne Gore na najvišim nivoima odlučivanja u državi prijema;
 • kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost.

uprava za dijasporu crne gore

UPRAVA ZA DIJASPORU CRNE GORE

Adresa:
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 9
81000 Podgorica
Crna Gora
web: www.uzd.gov.me


E-mail:  dijaspora@uzd.gov.me
Telefon:  +382 20 416 391

Kolektiv:

mr Predrag Mitrović
direktor Uprave za dijasporu
E-mail predrag.mitrovic@uzd.gov.me
Telefon
mr Ivan Jovović
pomoćnik direktora Sektora za zaštitu prava i položaja dijaspore i identitetska pitanja 
E-mail ivan.jovovic@uzd.gov.me
Telefon +382 20 210 406
Elvira Bekteši
pomoćnica direktora Sektora za praćenje stanja i saradnju sa dijasporom
E-mail elvira.bektesi@uzd.gov.me
Telefon +382 20 210 406
Admir Zejnelagić
pomoćnik direktora Sektora za elektronske evidencije, informisanje i istraživanje
E-mail admir.zejnelagic@uzd.gov.me
Telefon +382 20 210 406
Zoran Đukanović
samostalni savjetnik I, Sektor za elektronske evidencije, informisanje i istraživanje
E-mail zoran.djukanovic@uzd.gov.me
Telefon +382 20 416 393
Milica Radojičić
samostalni savjetnik I, Sektor za praćenje stanja i saradnju sa dijasporom
E-mail milica.radojicic@uzd.gov.me
Telefon +382 20 416 379
Milica Nikić
samostalni savjetnik II, Sektor za zaštitu prava i položaja dijaspore i identitetska pitanja
E-mail milica.nikic@uzd.gov.me
Telefon +382 20 416 379
Tonko Nišavić
samostalni referent, Služba za opšte poslove i finansije
E-mail tonko.nisavic@uzd.gov.me
Telefon +382 20 416 391
Žana Marković
samostalni referent, Sektor za zaštitu prava i položaja dijaspore i identitetska pitanja
E-mail zana.markovic@uzd.gov.me 
Telefon +382 20 210 406
Danijela Joković
samostalni referent, Služba za opšte poslove i finansije
E-mail danijela.jokovic@uzd.gov.me
Telefon +382 20 416 391

 

 

Podijeli: