Teško utvrditi šta se u Muzeju nalazilo, a šta nedostaje

Revizija muzejskog materijala i dokumentacije u Narodnom muzeju Crne Gore ne odvija se željenom dinamikom zbog brojnih ravnih, tehničkih i organizacionih propusta u radu revizinih komisija. To je zaključak državne komisije za nadzor nad postupkom revizije, čiji izvještaj je juče usvojila Vlada.

“Dosadašnji način rada je za državnu komisiju opterećen brojnim prethodnim pitanjima, a prije svega stanjem dokumentacije u NMCG, koja ne može obezbijediti, i ni u kom slučaju garantovati, da će informacije i izvještaji koje budu radile revizione komisije NMCG dati jasnu i preciznu sliku o tome što se u Muzeju nekada nalazilo, a što od toga nedostaje”, navodi se u izvještaju Državne komisije, a povodom razmatranja realizacije zaključaka Vlade od 28. decembra prošle godine.

Najviše zamjerki Državna komisija uputila je na račun Komisije za reviziju svih oblika dokumentacije i evidencija muzejskih fondova koja, prije očetka revizije muzejskog materijala, nije napravila popisne liste niti zapisnik o zatečenom stanju.

Shodno utvrđenim propustima, Državna komisija je zatražila da se formira nova komisija za reviziju dokumentacije i evidencija muzejskih fondova.

Najviše nedoumica kod članova Državne komisije, kako se navodi u izvještaju, izazvalo je pitanje popisnih lista muzejskog materijala.

“Sve revizione komisije konstatuju da su uradile popisne liste, ali kod nekih je ista rađena od strane kustosa, kod nekih uz konsultaciju dokumentacione službe, negdje na osnovu osnovnih listova, negdje uz pomoć NMCG-DATA, što jasno govori da na nivou Muzeja nema zajedničkog stava prema ovom pitanju. Pomoć u propisima koji uređuju ovo pitanje ne postoji, jer je Pravilnikom predviđeno da je prije revizije muzejskog materijala neophodno da muzej obezbijedi popisne liste muzejskog materijala, na osnovu knjige inventara pojedinih zbirki i evidencije smještaja, koje se formiraju iz elektronske baze podataka ili ispisuju iz dokumentacije” navodi se u izvještaju komisije, čije djelove je na jučerašnjoj sjednici Vlade predstavilo Ministarstvo kulture.

Državna komisija je kao propust ocijenila i to što revizije arhivske građe, bibliotečkog materijala, Arheološkog muzeja sa lapidarijumom i Njegoševe rodne kuće nijesu predviđene rješenjima o obrazovanju revizionih komisija NMCG. Skrenuta ja pažnja i da Državna komisija ne može na pravi i pouzdan način pratiti prethodni rad revizione komisije u Umjetničkom muzeju, koji je započeo par godina ranije.

Takođe, Državna komisija je stanovišta da kustos zbirke koja je predmet revizije ne bi trebalo da bude u poziciji da kontroliše samog sebe.

Podijeli: