Sudija Bošković opet zabranila EPCG kupovinu akcija Rudnika uglja

Sudija Privrednog suda Nataša Bošković juče je ponovo donijela privremenu mjeru kojom se Elektroprivredi EPCG zabranjuje kupovina akcija Rudnika uglja Pljevlja, suprotno stavu vijeća te sudske instance koje je ocijenilo da je zabrana preuzimanja pljevaljske kompanije nezakonita.

Bošković smatra da je privremena mjera, koja je na snazi do okončanja spora koji je pokrenuo manjinski akcionar EPCG Vasilije Miličković, neophodna radi sprečavanja višemilionske štete koja bi bila uvećana za poreski dug Rudnika u iznosu od 15 miliona eura. Ona je u rješenju, u koje su Dnevne novine imale uvid, istakla da su ispunjeni svi uslovi za zabranu kupovine akcija, te da je Miličković kao predlagač obezbjeđenja učinio ne samo vjerovatnim opasnost da će se ostvarivanje potraživanja osujetiti ili znatno otežati, već i izvjesnim.

“Ovo stoga što je tuženi u prigovoru od 7. maja istakao da je tužilac manjinski akcionar koji posjeduje svega 0,003 odsto akcija tuženog „i po osnovnim načelima privrednog prava, o kojima je sud morao voditi računa, mora da trpi posledice odluke većine akcionara na Skupštini akcionara”. U vezi sa ovim navodima tuženog treba istaći da tužilac kao manjinski akcionar ne mora da trpi posledice nezakonitih odluka većine akcionara na Skupštini akcionara, jer mu Zakon o privrednim društvima čl. 41 daje pravo da podnese tužbu protiv odluke Skupštine akcionara”, navodi se u rješenju.

Miličković kao akcionar EPCG, kako se dodaje, jeste jedan od vlasnika kompanije i šteta koja se nanosi akcionarskom društvu nanosi se i njemu.

“Svako drugo tumačenje bilo bi suprotno duhu Zakona o privrednim društvima”, ističe se u rješenju, te ukazuje da je sud prilikom odlučivanja imao u vidu sve dokaze, uključujući i mišljenje Komisije za hartije od vrijednosti i rešenje Komisije za tržište kapitala.

“Ovo mišljenje i rešenje su bez uticaja na odlučivanje suda jer sud odlučuje o zakonitosti Odluke o pokretanju postupka dobrovoljne javne ponude za preuzimanje akcionarskog društva Rudnik uglja AD Pljevlja i sud će o tužbi odlučiti na osnovu zakona a ne na osnovu mišljenja bilo kog državnog organa. Jedino i samo ga obavezuje pravno shvatanje na kome se temelji rešenje revizijskog suda kojim je ukinuta drugostepena presuda, odnosno kojim su ukinute drugostepena i prvostepena presuda”, navodi Bošković u rješenju.

Na odluku o privremenoj mjeri zabrane dozvoljena je žalba vijeću Privrednog suda u roku od tri dana, a očekuje se da će EPCG već danas uložiti prigovor. Bošković je prvu privremenu mjeru zabrane kupovine akcija Rudnika uglja donijela 4. maja, svega nekoliko sati uoči isteka ponude EPCG za otkup akcija pljevaljskog preduzeća.

Podijeli: