Podgorica dobija prvu solarnu elektranu

Ukoliko odbornici u gradskom parlamentu usvoje Odluku o donošenju lokalne studije lokacije “Velje brdo – solarna elektrana”, Podgorica će u budućnosti dobiti prvi solarnu elektranu, javlja portal RTCG.

Naime, odluku o izradi Lokalne studije lokacije (LSL) “Velje brdo-solarna elektrana” donio je gradonačelnik Podgorice u aprilu 2016. godine. Površina zahvata oko 69 hektara u zahvatu katastarske opštine Velje brdo, a predviđenoo je 152.000 solarnih modula.

“Planirana namjena u okviru zahvata predmetnog Plana je objekti elektroenergetske infrastrukture – lokacija za solarne elektrane”, navodi se u dokumentu koji je dostavljen Skupštini Glavnog grada.

U dokumentu se navodi da se područje obuhvaćeno Lokalnom studijom lokacije u PUP-u Podgorica nalazi u namjeni – šumske površine.

“Analizom planirane namjene površina u zoni zahvata predmetne LSL i postojećih i planiranih namjena u kontaktnim zonama konstatovano je da je buduća namjena ovog prostora u funkciji svih namjena sa zonama u okruženju. Planirana namjena u okviru zahvata predmetnog Plana je objekti elektroenergetske infrastrukture (lokacija za solarne elektrane). Ukupan prostor, zahvaćen ovom LSL-om, obuhvata jednu urbanističku parcelu”, navodi se u dokumentu.

Prema pravilniku o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, u objekte elektroenergetske infrastrukture spadaju objekti za proizvodnju elekteične energije, solarne i vjetroelektrane, trafostanice svih nivoa transformacije, nadzemni i podzemni dalekovodi i niskonaponska mreža.

“Solarna elektrana proizvodi električnu energiju fotonaponskim kolektorima. Fotonaponski kolektori pretvaraju sunčevo zračenje u električnu energiju. Paneli su montirani na metalnu konstrukciju koja obezbeđuje odgovarajući nagib. Solarni paneli se postavljaju po grupama u pravilnim razmacima, po pravcu istok-zapad i orjentišu prema jugu. Predviđeno je ukupno 151.844 solarnih modula”, stoji u prijedlogu odluke.

Podijeli: