Opera na obali Morače

Republički zavod za urbanizam i projektovanje uradio je predlog plana urbanistički Projekat “Kasarna Morača”, po kojem će na ovom podgoričkom lokalitetu biti podignuta samo zgrada opere. Ukoliko, shodno Studiji zaštite kulturnih dobara dva postojeća objekta na urbanističkoj parceli UP1 budu zadržana, dozvoljava se samo rekonstrukcija i adaptacija u postojećim gabaritima, a sadržaji mogu biti samo muzej, galerija i druge kompatibilne namjene.

Prethodno urađeni nacrt plana UP “Kasarna Morača”, čiji je autor bila kompanija Arhient, izazvao je veliko interesovanje i kritike stručne i šire javnosti. Nakon toga, RZUP je samostalno pristupio izradi predloga plana koji nudi potpuno novu prostornu organizaciju na ovom vrijednom prostoru u užem dijelu Podgorice, piše Pobjeda.

Izradi Predloga plana prethodila je analiza mišljenja Savjeta za reviziju plana i analiza primjedbi u toku javne rasprave.

Novi prostorni koncept zasnovan je na međusobnoj usaglašenosti prirodnih i stvorenih uslova, uz poštovanje smjernica plana višeg reda.Urbanističkim projektom “Kasarna Morača” obuhvaćeno je područje od 12 hektara.

Granice zahvata su definisane rijekom Moračom, ulicom Vaka Đurovića i dijelom bulevara Ivana Crnojevića, neposredno uz most “Millenium”. Predlog plana je urađen u skladu sa zakonom o planiranju i izgradnji i Prostorno-urbanističkim planom Podgorice do 2025. godine.

Primjedbe sa javne rasprave uglavnom su se odnosile na povećanje stepena ozelenjenosti i maksimalno očuvanje postojećeg zelenila, definisanje detaljnih namjena, na način da se ne planiraju stambeni objekti. PUP-om Podgorice na tom su području određene “centralne djelatnosti”, poštovanje zatečenih prirodnih uslova, u cilju očuvanja postojećih ambijentalnih vrijednosti i stvaranja novog urbanog repera grada, planiranje boljih rješenja za raskrsnice ulice Vaka Đurovića, pomjeranje građevinske linije na veće odstojanje od ulice Vaka Đurovića, problematično planiranje objekata na strmim djelovima terena i zaštitu vrijednog zelenila u zahvatu plana.

Takođe je traženo da se planom predvidi gradnja javnih, kulturnih i sportskih sadržaja, očuvanje postojećih objekata u najvećoj mogućoj mjeri, poklapanje granica katastarskih parcela sa granicama urbanističkih parcela, planiranje biciklističkih staza i rješavanje izgleda budućeg kompleksa kroz međunarodni konkurs.

Obrađivač RZUP je uvažio sve sugestije koje su bile u skladu sa PUP-om i pravilima struke, kako je i obećao na centralnoj javnoj raspravi, koja je održana februara ove godine u zgradi Skupštine glavnog grada.

Novu prostornu organizaciju karakteriše planiranje objekta na deset odsto ukupne površine urbanističkih parcela, a 20 procenata ukupne površine urbanističke parcele UP1, na pažljivo odabranoj lokaciji na kojoj nova izgradnja neće izazvati negativne uticaje na prostor sa aspekta očuvanja prirodnih i stvorenih uslova.

Planom se poštuje izgrađen sistem saobraćajnica i urađen Glavni projekat ulice Vaka Đurovića. Planirano je uređenje i urbano opremanje terena, kao i značajne zelene površine na lokaciji i uz rijeku Moraču. Formirane su tri urbanističke parcele, a u okviru jedne od njih UP1 planirana je izgradnja reprezentativnog objekta multifunkcionalne dvorane (opere) sa pratećim sadržajima.

Zona za gradnju objekta je postavljena na sjevernom dijelu UP1, gdje je značajno manje postojeće vegetacije. Na taj način će biti formiran prostor koji će imati parkovsku javnu zonu na jugu, koja treba biti uređena kao prilazni plato u zelenilu.

U budućem arhitektonskom idejnom rješenju, ovom prostoru treba se posvetiti posebna pažnja, jer je to prvi prostor sa kojim se korisnici susreću prilikom dolaska u objekat multifunkcionalne dvorane. Prostor u okviru urbanističke parcele UPZ2 je planiran kao zelena površina i formiran je tako da povezuje javni prostor u okolini pilona mosta Milenijum, obalu rijeke Morača i parkovsku površinu na UPZ1. Na ovaj način, ovom prostoru mogu pristupiti korisnici i iz dijela Novog grada, preko mosta Milenijum i iz dijela Gorice i Zagoriča, preko ulice Vaka Đurovića, čime je ostvarena dobra pristupnost lokaciji.

Ukupna površina namijenja uređenim parkovima iznosi 40.483 kvadrata. S obzirom na značaj projekta, kompleksnost funkcija i atraktivnost lokacije, za prostor UP1, UPZ1 i UPZ2 planiarno je sprovođenje javnog konkursa za izradu idejnog arhitektonskog rješenja.

Prije raspisivanja javnog konkursa za izradu idejnog arhitektonskog rješenja, moraju se izraditi, usvojiti i ovjeriti od nadležnih institucija slijedeće studije i elaborati koji će dati smjernice za izradu konkursnog rješenja: detaljna studija predjela sa elaboratom pejzažne taksacije u okviru cijelog zahvata plana, elaborat o geotehničkim, geomehaničkim i hidrogeološkim ispitivanjima i studija o kulturno istorijskoj vrijednosti dva postojeća objekta uz ulicu Vaka Đurovića.

Kako objekat opere treba da simbolizuje napredak društva, kako kulturni tako i ekonomski, konkursom će se omogućiti učesnicima da ispolje visok nivo kreativnosti i slobode u stvaranju arhitektonskog djela moderne i savremene arhitekture koje pretenduje da postane novi simbol glavnog grada. Planer je predvidio da se prilikom izrade projekta primijene i savremene tehnologije u graditeljstvu, kao i savremeni materijali koji nude visok nivo energetske efikasnosti.

Planirani objekat multifunkcionalne dvorane (opera) na UP1 je kapaciteta 800 mjesta u parteru i na galeriji sa pratećim sadržajima bruto građevinske površine 15 hiljada kvadrata. Obzirom da se radi o reprezentativnom objektu, prateći sadržaji u funkciji osnovne namjene nisu precizno definisani, a u cilju da se konkursnim rješenjem predlože, uz obavezu da se zadovolje obavezni standardi, a ne ograniči sloboda kreativnog izražavanja.

Planom je predviđeno uklanjanje 11 objekata, koji su uglavnom u ruševnom stanju.

Obrađivač RZUP je uvažio sve sugestije koje su bile u skladu sa PUP-om i pravilima struke, kako je i obećao na centralnoj javnoj raspravi

Predstavnici RZUP-a su na javnoj raspravi istakli da je taj zavod kroz dugogodišnji rad uvijek i isključivo imao i da će imati profesionalni odnos prema svim korisnicima prostora, bilo da se radi o državnim institucijama, lokalnim upravama ili građanima, te da nikada nije i neće učestvovati u komercijalno urbanističkim kombinatorikama.

Podijeli: