Na vodotoku u Mojkovcu gradiće se mala hidroelektrana

Izgradnja male hidroelektrane (mHE) Elektrana Mišnića, planirana je na istoimenom vodotoku u Mojkovcu, a bliži uslovi finansiranja, projektovanja i izgradnje utvrdiće se ugovorom o koncesiji na osnovu energetske dozvole za izgradnju tog hidroenergetskog objekta.

Koncesionar Radoje Mišnić je u obavezi da na dan potpisivanja ugovora, koje je predviđeno tokom ovog mjeseca, Vladi, kao koncendentu, dostavi bankarsku garanciju za izvršenje ugovora u iznosu od 30.000 eura.

“Koncesija se daje na period od 30 godina, uz koncesionu naknadu koja iznosi 6,1 odsto od planirane godišnje proizvodnje struje”, navodi se u Izvještaju o postupku davanja koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju mHE Elektrana Mišnića na dijelu vodotoka Mišnića potok.

Ukupna planirana godišnja proizvodnja te mHE je 0,987 gigavat-sati, dok će instalisana snaga elektrane biti 222,2 kilovati.

“Mala hidroelektrana je planirana na dijelu vodotoka Mišnića potok između kota 1.180 mnm (kota gornje vode) i 900 mnm (kota donje vode) u Bjelojevićima u Mojkovcu” istaknuto je u Vladinom dokumentu.

Ministarstvo ekonomije je, nakon detaljnog pregleda i analize dokumentacije koju je dostavio Mišnić, konstatovalo da dostavljeni zahtjev ispunjava kriterijume utvrđene zakonom i pravilnikom.

Mišnić je Ministarstvu dostavio i urbanističko-tehničke uslove (UTU) koje su 31. januara ove godine izdali Opština Mojkovac i Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj.

Ugovor, koji sa koncesionarom treba da potpiše ministarka ekonomije Dragica Sekulić, realizovaće se u tri faze.

Prva faza, koja traje godinu, uključuje izradu tehničke dokumentacije, dok će se u drugoj, u toku 24 mjeseca, gaditi Elektrana Mišnića. Treća faza podrazumijeva preostalih 27 godina koncesije, tačnije rad elektrane i proizvodnju električne energije.

Ugovorom je predviđeno da koncesionar mora dostavljati bankarske garancije za prvu i drugu fazu, kao i bankarsku garanciju za revitalizaciju.

“Utvrđeni su i razlozi za raskid ugovora, koji može biti u određenim slučajevima automatski, bez dostavljanja posebnog obavještenja i raskid uz prethodno obavještenje koncesionara i određivanje primjerenog roka za ispunjavanje prekršene obaveze” istaknuto je u ugovoru.

Nakon što koncesija od 30 godina istekne, zemljište i minicentrala u Mojkovcu preći će u državno vlasništvo.

Podijeli: