Šumska područja značajna za razvoj izletničkog turizma

Naša šumska područja su pored proizvodnje drvne mase značajan potencijal i za ravoj turizma posebno izletničkog i tome ćemo u narednom periodu pokloniti dužnu pažnju, istakao je državni sekretar za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju Milosav Anđelić.

On je zajedno sa načelnikom službe za korišćenje šuma Pavlom Međedovićem iz Uprave za šume, posjetio šumsku upravu u Žabljaku gdje je zajedno sa odgovornim službenicima i koncesionarom Ratkom Pelengić vlasnikom preduzeća „Pelengić trade“  i Vukomanom Marićem vlasnikom preduzeća “Javor internacional” obišao Šaranske i Tepačke šume, koje su dodijeljene na  korišćenje ovim privrednim društvima.

Analizirajući dosadašnje ostvarene učinke na korišćenju šuma i prerade drveta ovih koncesionara Anđelić je istakao da je dinamika korišćenja i kvalitet izvođenja radova u šumi kao i naplata koncesionih naknada zadovoljavajuća, ali i dodao da ima i prostora za brojna poboljšanja posebno kod ispunjavanja standarda na sječi stabala i privlačenja drvnih sortimenata, jer su sporadično vidljiva fizička oštećenja na pojedinim zdravim stablima.

Istakao je takođe da se prema seoskim domaćinstvima koja gravitiraju šumskim kompleksima od strane koncesionara mora pokazati veći senzibilitet prije svega u odnosu na zapošljavanje lokalne radne snage, popravci i održavanju šumske  infrastrukture i očekivano značajno većoj finalizaciji proizvoda u pilanskom pogonu na Njegovuđi.

Navodeći dalje da se na svim koncesionim područjima mora uspostavljati značajno bolja kontrola od strane nadležnih službi i odgovornije korišćenje šuma od strane koncesionara.

“Vlada je u svojim prioritetima dala značajnu pažnju razvoju šumarstva i drvoprerade i zato svi zajedno moramo uložiti napor da održivo koristimo ove vrijedne resurse. Dosadašnji rezultati u ovoj godini su veoma ohrabrujući. Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore u sektoru šumarstva i drvoprerade za period januar-jun 2018. godine, iznosila je 27,8 miliona eura i veća je za 1,5% (ili za 0,4 miliona eura) u odnosu na isti period prošle godine”, kazao je on.

Kako je istakao, učešće drvnih proizvoda u ukupnom izvozu iznosi 6,27, a u ukupnom uvozu 1,28 odsto.

“Ukupan izvoz drvnih proizvoda sa višim stepenom  obrade uvećan je za 0,2 miliona eura ili za 1,9%.  Najveći rast izvoza zabilježen je kod proizvoda: šperploče, građevinske stolarije, peleta i listova za furniranje. Istovremeno, zabilježen je pad izvoza ogrijevnog drveta 94,1 i neobrađenog drveta 60,1 odsto. Uočljiv je pad uvoza lameliranih elemenata, friza za parket i građevinske stolarije za jedan milion eura”, dodao je on.

Prema riječima Anđelića, sve su ovo veoma ohrabrujući rezultati koji su ostavareni prije svega zahvaljujći mjerama koje je preduzela Vlada kroz mjeru zabrane izvoza oblovine i efikasnijeg moniringa korišćenja šuma sa jedne strane kao i investicija koje su uslijedile od strane drvoprerađivača.

“Svi ovi rezultati ostvareni su u veoma složenim okolnostima pred kojima su se našli korisnici šuma jer vremenske prilike za rad u šumi bile su veoma nepovoljne zbog velikog broja kišnih dana. Loše vremenske prilike su dodatno uticale na oštećenja  šumskih  puteva i na tom planu svim korisnicima šuma  je naloženo da se putevi moraju raditi u skladu sa usvojenim standardima tako da se moraju dovesti na značajno veći nivo od postojećeg”, kazao je Anđelić.

Uvjeren je da pred sektorom šumarstva i drvoprerade u bliskoj budućnosti slijedi period značajnih postignuća, gdje će se uz normativnu izmjenu sistema upravljanja i gazdovanja šumama i dostizanjem opšteprihvaćenih standarda održivo gazdovati i stvarati značajno veći doprinos nacionalnoj ekonomiji.

Podijeli: