Planirani turistički kompleks, marina sa 150 vezova, hoteli, privezište lungo mare…

Od rta Kobila do ušća Sutorine planirani su turistički kompleks, marina sa 150 vezova, hoteli, privezište lungo mare… To je predviđeno odlukom o donošenju državne studije lokacije Sektor 1 – Rt Kobila – Njivice – Ušće Sutorine, koju je donijela Vlada.

Cilj je da se državnom studijom lokacije uradi šira provjera urbanizacije ukupnog prostora na nivou urbanističkog koncepta namjene površina i infrastrukturnih sistema saglasno sadržaju i nivou izrade plana.

Za turistički kompleks (turističko naselje) na Rtu Kobila, pored smještajnih kapaciteta planiraće se kupališni i rekreativni sadržaji, zelenilo i interne komunikacije. Preporuka plana je da se kapaciteti maksimalno prilagode konfiguraciji terena i ostvare slobodne vizure ka moru. Objekte je potrebno uklapati u okruženje, kako okolno izgrađeno tako i prirodno (postojeća, zatečena vegetacija).

U arhitekturi turističkih objekata treba tražiti rješenja koja se naslanjaju na iskustva i forme tradicionalne autohtone arhitekture ili predstavljaju njenu savremenu reinterpretaciju u formi i materijalima.

Od ostalih uslova za uređenje turističkih zona, obavezno je uređenje zelenih, slobodnih, sportskih i rekreativnih površina. Zabranjena je svaka gradnja na kupalištima, osim pratećih sadržaja za potrebe rekreacije, zabave i usluga u vidu sezonskih objekata.

Za potrebe turističkog kompleksa planirana je marina kapaciteta 150 vezova. Za postojeći hotelski kompleks u Njivicama, predviđena je rekonstrukciju sa dogradnjom i nadogradnjom postojećih objekata i izgradnjom novih hotelskih kapaciteta visoke kategorije. Postojeće hotelske komplekse je dozvoljeno dograđivati i na njima građevinski intervenisati radi podizanja njihovog komfora i prostornih standarda, prilagođavanja ukupnom ambijentu ukoliko njihov izvorni arhitektonski izraz nije bio u skladu sa njim. Prilikom ovih intervencija u najvećoj mogućoj mjeri neophodno je sačuvati autohtoni biljni fond plaže i zaleđa te morfološke karakteristike predjela.

Hotel visoke kategorije na mjestu Pećine

Za lokalitet Pećina u planu je izgradnja hotelskog kompleksa kategorije četiri ili pet zvjezdica, tako da se kapaciteti maksimalno prilagode konfiguraciji terena i slobodnim vizurama ka moru, sa nizom pratećih sadržaja kompatibilnih kategoriji kompleksa (SPA centar, prodajni i poslovni prostori, restorani i kafei, sportski sadržaji…). Objekte je potrebno uklopiti u okruženje, kako izgrađeno tako i prirodno. Za potrebe hotelskog kompleksa u planu je i privezište.

Za naseljske strukture u Njivicama i prema ušću Sutorine, u mjeri koliko je to moguće, predviđene su površine za stambene, turističke, poslovne i javne sadržaje, te razne oblike urbanog zelenila. Gradnja objekata moguća je u vidu ograničenog pogušćavanja uz obezbeđivanje slobodnih i zelenih površina. Na pojedinim djelovima stjenovite obale uz minimalne intervencije moguće je predvidjeti pristupne staze i kupališta za komplekse koji se nalaze u neposrednoj blizini te izgradnju šetališne staze (lungo mare).

Eventualne sadržaje u akvatorijumu i na samoj obali (kupališta, privezišta –ponte, mandraći i druge javne površine) neophodno je urbanistički riješiti tako da se obezbijedi nesmetan pristup i očuva njihov javni karakter dobra u opštoj upotrebi.

Bez interesovanja na tenderima za zakup zemljišta od Njivica do Sutorine

Podsjetićemo da je Tenderska komisija objavila nekoliko javnih poziva za učešće na Međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji između Njivica i ušća Sutorine. Riječ je o dugoročnom zakupu, na period od 31 do 90 godina, a u taj period ulazi i gradnja i upravljanje turističkim kompleksom.

Na posljednjem javnom pozivu za zakup, objavljenom krajem jula prije dvije godine, Tenderska komisija izmijenila je ukupnu površinu zemljišta koja se nudila u zakup, 30,43 hiljade metara kvadratnih, umjesto ranijih 30,6 hiljada metara kvadratnih. Lokacija obuhvata i prostor akvatorijuma od oko 17,3 hiljade kvadrata.

U okviru Prostornog plana područja posebne namjene za morsko dobro predviđeno je formiranje 5.000 m 2 plaže, izgradnja hotela sa oko 1000 m2 poslovnih i zajedničkih prostorija, apartmanski kompleks koji sadrži do 100 apartmana, kompleks poslovnih prostora, jahting servis.

Planirana je izgradnja poslovno-apartmanskih sadržaja sa ukupno osam apartmana i izgradnja privezišta sa 40 vezova u hotelskom dijelu i 15 vezova za lokalne brodove.

Povodom Nacrta o DSL Sektor 1 organizovan je i okrugli sto u Opštini u okviru javne rasprave, 20. oktobra 2016.
Mještani Njivica bili su nezadovoljni predloženim rješenjima resornog Ministarstva za ovaj potez, ukazali su na niz, prema njihovim riječima, nepravilnosti sa kojima nijesu saglasni, a za neke od njih prije par godina potpisali su i peticiju sa preko hiljadu potpisa, koja nije imala efekta u resornim Ministarstvima.

Između ostalog, zahtijevali su od MORT-a da se obavi ponovna parcelacija kao one koju je tretirao plan Izmjene i dopune DUP-a Njivice iz 2012 godine, da se dozvoli stambena i izgradnja malih turističkih smještajnih kapaciteta na svim parcelama na kojima je po Nacrtu ucrtana zelena površina, prioritetno rješavanje odvođenja fekalnih voda i izgradnja kolektora.

Njivičani su takođe bili izričito i protiv ponovnog pokušaja da se „na mala vrata“ udovolji zahtjevima dijela profesionalnih ribara, koji su uporni u namjeri da se na jednom priobalnom dijelu Njivica izgradi luka/privezište za ribarske brodove. Protiv toga su, 2011. peticijom prikupili 1500 potpisa, proslijedili je resornim Ministarstvima. Povratnih reakcija nije bilo.

Podijeli: