Još dvije nedelje do isteka konkursa za Pjesmu Evrovizije 2019

JP RADIO I TELEVIZIJA CRNE GORE

Bulevar revolucije 19, 81 000 Podgorica
www.rtcg.me

raspisuje

27.10.2018. godine
JAVNI KONKURS
za izbor nove kompozicije za Pjesmu Evrovizije 2019.

1. Pravo učešća na konkursu

• Pravo da konkurišu imaju autori iz cijelog svijeta (bez teritorijalnog ograničenja).
• Isti autor može prijaviti najviše dvije kompozicije.

2. Trajanje konkursa

• Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na interenet stranici www.rtcg.me i u dnevnim novinama.

3. Predmet konkursa

• Predmet konkursa su nove kompozicije zabavne i popularne muzike, koje nijesu ranije objavljene i izvedene.

4. Uslovi konkursa

• Tekstovi pjesama treba da budu pisani na službenom jeziku u Crnoj Gori ili na engleskom jeziku.
• Autor za kompoziciju prijavljenu na konkurs jemči da je jedini tvorac djela, da je djelo njegova originalna duhovna tvorevina, odnosno da djelo ili njegovi pojedini djelovi nisu preuzeti iz drugih autorskih djela, i to putem potvrde o registraciji djela zemlje u kojoj se nalazi organizacija koja jemči i štiti prava autora muzike.
• Nijedan izvođač ne može imati manje od 16 godina na dan održavanja finalnog takmičenja za Pjesmu Evrovizije 2019.
• Broj izvođača na sceni ne može biti veći od šest
• Autori nemaju pravo naknadnog povlačenja prijavljenih kompozicija, a prijavljena dokumentacija se ne vraća.

5. Način prijavljivanja
• Autori se prijavljuju anonimno, a prijava sadrži petocifrenu šifru pod kojom kompozicija prolazi selekcioni proces.
• Prijavljivanje se vrši prilaganjem velike bijele koverte koja sadrži demo snimak kompozicije do 3 minuta sa interpretacijom izvođača koji će na takmičenju izvoditi kompoziciju (USB ili CD), odštampanim tekstom kompozicije u pet primjeraka;
• U velikoj koverti treba da se nalazi i manja, iste boje, koja će sadržati podatke o identitetu autora, njegovu biografiju, kao i potvrdu nadležne organizacije za zaštitu autorskih i srodnih prava o evidentiranju, odnosno registraciji djela koje je prijavljeno.
Druga koverta se otvara ukoliko kompozicija prođe u narednu fazu izbora, o čemu odluku donosi Selekciona komisija.
• Za izvođača je neophodno dostaviti Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu i biografiju.

6. Kriterijumi javnog konkursa
• Kompozicija – do 50 bodova
• Tekst – do 30 bodova
• Produkcioni potencijal kompozicije – do 20 bodova
Maksimalan broj ostvarenih bodova je 100.

7. Prijavljivanje
• Prijave učesnici konkursa dostavljuju u zatvorenim kovertama na adresu: Radio-televizija Crne Gore , Podgorica,Bulevar revolucije 19, Arhiva RTCG – VI sprat,s naznakom:
Konkurs za Pjesmu Evrovizije 2019. NE OTVARATI.
• Na poleđini koverte ispisuju šifru pod kojom konkurišu.
• Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Učešćem na konkursu, svaki učesnik prihvata propisane uslove konkursa, kao i uslove utvrđene Pravilnikom o proceduri izbora kompozicije za Pjesmu Evrovizije 2019.
RTCG zadržava pravo da sugeriše autorima određene izmjene i dopune kompozicije i eventualnu izmjenu izvođača.

Za sva dodatna pojašnjenja, u toku trajanja konkursa, potencijalni podnosioci prijava mogu se informisati na mail : evrovizija@rtcg.org

V.D. generalnog direktora RTCG
Božidar Šundić

Podijeli: