Traže se sufinansijeri za projekte iz oblasti kreativnih industrija i naučnih istraživanja

Ministarstvo kulture Crne Gore objavilo je konkurs za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kreativnih industrija i naučnih istraživanja u skladu sa Akcionim planom Programa “Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija” u 2019. godini.

Ministarstvo kulture će u okviru ovog konkursa sufinansirati proizvode i projekte u skladu sa sljedećim tematskim okvirima:

  1. Raznolikost kulturnog izraza
  2. Uspostavljanje kulturnog proizvoda iz oblasti modnog dizajna i dizajna tekstila
  3. Uspostavljanje ICT proizvoda

Prijave sa potrebnom dokumentacijom neophodno je dostaviti na adresu: Ministarstvo kulture, Njegoševa bb, Cetinje ili elektronski, putem formulara na: www.creativemontenegro.net.

Prijave se dostavljaju zaključno sa 27.11.2019. godine u 12h, a odluku o izboru programa/projekata za sufinansiranje donijeće Ministarstvo kulture, po prijedlogu stručnih komisija, u skladu sa odredbama Zakona o kulturi.

Konkurs za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kreativnih industrija i naučnih istraživanja u skladu sa Akcionim planom Programa “Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija” u 2019. godini:

TEMA: Uspostavljanje ICT proizvoda

Ministarstvo kulture Crne Gore sufinansiraće proizvode i projekte sa sljedećim tematskim okvirom:

1. DIZAJN I RAZVOJ VIDEO IGARA – koji za cilj ima formiranje i afirmaciju kreativnog sektora koji djeluje na ovom polju (scenaristi, dizajneri, animatori, autori koncepta, programeri i sl) te uspostavljanje crnogorskog kulturnog proizvoda izvoznog karaktera u formi video igre.

2. DIZAJN I RAZVOJ MOBILNIH APLIKACIJA – koje u fokusu imaju inovativnu promociju i afirmaciju crnogorskog savremenog stavaralštva i kulturne baštine.

CILJ KONKURSA je identifikacija tržišno orijentisanih projekata i proizvoda kojima se promoviše crnogorski kreativni sektor u oblasti ICT-a, te njihovo plasiranje na šire međunardono tržište.

PRAVO UČEŠĆA na konkursu imaju autori, umjetnici, timovi i programeri koji djeluju sektorima razvoja proizvoda, koncepta, dizajna, dramaturgije, 2D i 3D animacije, dizajna interfejsa, programiranja i sl. kao neka od navedenih struktura:

1) Samostalni autor i realizator, gdje je autor projekta ili proizvoda ujedno i implementator odnosno proizvođač;
2) Autor sa eksternim realizatorom, gdje je autor idejni nosioc projekta ili proizvoda a angažuje eksterno lice za implementaciju, odnosno proizvodnju;

PRIHVATLJIVE KATEGORIJE projekata i proizvoda:

1) Razvoj kampanjske ili multiplayer video igre za više platformi
(cross-platform);
2) Razvoj video igre za mobilne uređaje;
3) Razvoj mobilne aplikacije;

Projekat/program ili proizvod može biti spoj jedne ili više navedenih kategorija, koje sebe na prirodan i funkcionalan način dopunjavaju.

KARAKTERISTIKE koje projekat/program ili proizvod mora posjedovati su sljedeće:

1) Inovativnost i visoki estetski nivo u osnovnom idejnom konceptu;
2) Multifunkcionalnost i modularnost u primjeni;
3) Orijentisanost tržištu uz mogućnost serijskog plasiranja i održivosti;
4) Proizvodnja, implementacija ili sastavljanje proizvoda mora biti na teritoriji Crne Gore.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI – Ministarstvo će na osnovu ovog konkursa participirati u sljedećim kategorijama troškova:

1) Obezbjeđivanje radnog ili izložbenog prostora;
2) Obezbjeđivanje osnovne opreme za rad (računari, opremanje radnog prostora i sl);
3) Obezbjeđivanje osnovne tehnike za proizvodnju (3D “engine”-i, licence i sl. tehnika bitna za proizvodni proces);
4) Obezbjeđivanje dijela kanala prodaje i plasmana;
5) Obezbjeđivanje budžeta za promotivne aktivnosti i oglašavanje;
6) Obezbjeđivanje sredstava za štampanje naučno-istraživačkih publikacija.

Ukoliko je selektovani autor fizičko lice, za potrebe relizacije ovog konkursa, potrebno je da obezbijedi relevantnu kompaniju partnera (producenta, pravno lice), koje će u njegovo ime raspolagati dodjeljenom podrškom ili da registruje svoju najakasnije 20 dana od dana objavljivanja rezultata ovog konkursa. Do trenutka registracije nove kompanije, sredstva ne mogu biti opredjeljena.

Autor može kandidovati više projekata ili proizvoda pod svojim imenom a najviše 3 (tri).

PRIJAVA NA KONKURS podrazumijeva popunjavanje formulara u prilogu ovog Poziva ili elektronske forme na: www.creativemontenegro.net.

KRITERIJUMI VREDNOVANJA pristiglih programa/projekata ili proizvoda se odnose prvenstveno na njegovu perspektivu održivosti ali i nivo estetike i originalnosti:

1) Inovativnost i estetika proizvoda (40 poena);
2) Potencijal serijske proizvodnje i tržišna orijentisanost (30 poena);
3) Promocija kulturnog i nacionalnog identiteta (20 poena);
4) Budžet za implementaciju projekta odnosno proizvodnju proizvoda
(10 poena);

Svi selektovani projekti/programi ili proizvodi moraju biti brendirani pod logotipom “Kreativna Crna Gora – Creative Montenegro” i plasirani na za to relevantna tržišta i događaje, sa ciljem promocije i pospješivanja njihovog daljeg razvoja.

Ministarstvo kulture će za ove namjene obezbijediti 20.000 eura.

ROK: Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se zaključno sa 27.11.2019.godine u 12h, a odluku o izboru programa/projekata za sufinansiranje donijeće Ministarstvo kulture, po prijedlogu stručnih komisija, u skladu sa odredbama Zakona o kulturi.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE: Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se na adresu: Ministarstvo kulture, Cetinje, Njegoševa bb ili elektronski, putem formulara na: www.creativemontenegro.net.

Konkurs za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kreativnih industrija i naučnih istraživanja u skladu sa Akcionim planom Programa “Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija” u 2019. godini:

TEMA: Uspostavljanje kulturnog proizvoda iz oblasti modnog dizajna i dizajna tekstila

Ministarstvo kulture Crne Gore sufinansiraće proizvode i projekte sa sljedećim tematskim okvirom:

1. MODNI DIZAJN – realizacija projekata i proizvoda visoke estetike iz oblasti savremenog modnog dizajna, koji na inovativan način referišu na nacionalni identitetski kontekst;

2. DIZAJN TEKSTILA – realizacija proizvoda i predložaka iz oblasti dizajna tekstila, sa savremenim identitetskim motivima;

CILJ KONKURSA je identifikacija tržišno orijentisanih projekata i proizvoda, te uspostavljanje kulturnog proizvoda iz oblasti modnog dizajna i dizajna tekstila, kojim se promoviše crnogorski kreativni sektor i razvoj kulturne i kreativne industrije u Crnoj Gori.

PRAVO UČEŠĆA na konkursu imaju svi umjetnici (autori), proizvođači i timovi koji djeluju u navedenim oblastima, odnosno fizička i pravna lica koja djeluju kao neka od navedenih struktura:

1) Samostalni autor i proizvođač, gdje je autor projekta ili proizvoda ujedno i proizvođač, odnosno implementator;
2) Autor sa eksternim proizvođačem, gdje je autor idejni nosioc projekta ili proizvoda a angažuje eksterno lice za implementaciju, odnosno proizvodnju;

PRIHVATLJIVE KATEGORIJE projekata i programa:

1) Modni dizajn;
2) Dizajn tekstila;
3) Zanati;

Projekat/program ili proizvod može biti spoj jedne ili više navedenih kategorija, koje sebe na prirodan i funkcionalan način dopunjavaju.

KARAKTERISTIKE koje projekat/program ili proizvod mora posjedovati su sljedeće:

1) Inovativnost i visoki estetski nivo u osnovnom idejnom konceptu;
2) Multifunkcionalnost i modularnost u primjeni;
3) Orijentisanost tržištu uz mogućnost serijskog plasiranja i održivosti;
4) Afirmacija nacionalnog i kulturnog identiteta Crne Gore;
5) Proizvodnja, implementacija ili sastavljanje proizvoda mora biti na teritoriji Crne Gore.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI – Ministarstvo će na osnovu ovog konkursa participirati u sljedećim kategorijama troškova:

1) Obezbjeđivanje radnog ili izložbenog prostora;
2) Obezbjeđivanje osnovne opreme za rad (računari, opremanje radnog prostora, alat, repromaterijal);
3) Obezbjeđivanje osnovne tehnike za proizvodnju (mašine za vez, šivenje i druga slična oprema);
4) Obezbjeđivanje dijela kanala prodaje i plasmana;
5) Obezbjeđivanje budžeta za promotivne aktivnosti i oglašavanje;
6) Obezbjeđivanje sredstava za štampanje naučno-istraživačkih publikacija.

Ukoliko je selektovani autor fizičko lice, za potrebe relizacije ovog konkursa, potrebno je da obezbijedi relevantnu kompaniju partnera (producenta, pravno lice), koje će u njegovo ime raspolagati dodjeljenom podrškom ili da registruje svoju najakasnije 20 dana od dana objavljivanja rezultata ovog konkursa. Do trenutka registracije nove kompanije, sredstva ne mogu biti opredjeljena.

Autor može kandidovati više projekata ili proizvoda pod svojim imenom a najviše 3 (tri).

PRIJAVA NA KONKURS podrazumijeva popunjavanje formulara u prilogu ovog Poziva ili elektronske forme na: www.creativemontenegro.net.

KRITERIJUMI VREDNOVANJA pristiglih programa/projekata ili proizvoda se odnose prvenstveno na njegovu perspektivu održivosti ali i nivo estetike i originalnosti:

1) Inovativnost i estetika proizvoda (40 poena);
2) Potencijal serijske proizvodnje i tržišna orijentisanost (30 poena);
3) Promocija kulturnog i nacionalnog identiteta (20 poena);
4) Budžet za implementaciju projekta odnosno proizvodnju proizvoda
(10 poena);

Svi selektovani projekti/programi ili proizvodi moraju biti brendirani pod logotipom “Kreativna Crna Gora – Creative Montenegro” i plasirani na za to relevantna tržišta i događaje, sa ciljem promocije i pospješivanja njihovog daljeg razvoja.

Ministarstvo kulture će za ove namjene obezbijediti 10.000 eura.

ROK: Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se zaključno sa 27.11.2019. godine u 12h, a odluku o izboru programa/projekata za sufinansiranje donijeće Ministarstvo kulture, po prijedlogu stručnih komisija, u skladu sa odredbama Zakona o kulturi.

Komisija ima pravo da usljed neispunjavanja visoko definisanih estetskih kriterijuma, odbije sve prijave u cjelosti i poništi konkurs.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE: Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se na adresu: Ministarstvo kulture, Cetinje, Njegoševa bb ili elektronski, putem formulara na: www.creativemontenegro.net.

Konkurs za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kreativnih industrija i naučnih istraživanja u skladu sa Akcionim planom Programa “Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija” u 2019. godini:

TEMA: Raznolikost kulturnog izraza

Ministarstvo kulture Crne Gore sufinansiraće proizvode i projekte sa sljedećim tematskim okvirom:

1. RAZNOLIKOST KULTURNOG IZRAZA – realizacija projekata i proizvoda koji su u funkciji produkcije sadržaja koji referišu na inovativne oblike prezentacije identiteta i Države uz primjenu savremenog dizajna i multimedije.

2. NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI PROJEKTI – iz oblasti crnogorske kulturne istorije, crnogorskih studija kulture, istorije i teorije umjetnosti Crne Gore, koji su plod autorskog rada ili institucionalnog angažmana.

CILJ KONKURSA je identifikacija tržišno orijentisanih projekata i proizvoda kojima se promoviše crnogorski kreativni i naučno-istraživački sektor, a svojim kvalitetom obezbjeđuju razvoj kulturne i kreativne industrije u Crnoj Gori.

PRAVO UČEŠĆA na konkursu imaju svi umjetnici (autori), proizvođači, zanatlije, timovi, amateri i sl. sa teritorije Crne Gore, odnosno fizička i pravna lica koja djeluju kao neka od navedenih struktura:

1) Samostalni autor i proizvođač, gdje je autor projekta ili proizvoda ujedno i proizvođač, odnosno implementator;
2) Autor sa eksternim proizvođačem, gdje je autor idejni nosioc projekta ili proizvoda a angažuje eksterno lice za implementaciju, odnosno proizvodnju;

PRIHVATLJIVE KATEGORIJE projekata i programa:

1) Arhitektura;
2) Dizajn: grafički ili industrijski;
3) Oglašavanje i marketing;
4) Muzika i performans;
6) Izdavaštvo;
7) Zanati;
8) Savremeno likovno i primijenjeno stvaralaštvo.

Projekat/program ili proizvod može biti spoj jedne ili više navedenih kategorija, koje sebe na prirodan i funkcionalan način dopunjavaju.

KARAKTERISTIKE koje projekat/program ili proizvod mora posjedovati su sljedeće:

1) Inovativnost i visoki estetski nivo u osnovnom idejnom konceptu;
2) Multifunkcionalnost i modularnost u primjeni;
3) Orijentisanost tržištu uz mogućnost serijskog plasiranja i održivosti;
4) Afirmacija nacionalnog i kulturnog identiteta Crne Gore;
5) Proizvodnja, implementacija ili sastavljanje proizvoda mora biti na teritoriji Crne Gore.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI – Ministarstvo će na osnovu ovog konkursa participirati u sljedećim kategorijama troškova:

1) Obezbjeđivanje radnog ili izložbenog prostora;
2) Obezbjeđivanje osnovne opreme za rad (računari, opremanje radnog prostora, alat, repromaterijal);
3) Obezbjeđivanje osnovne tehnike za proizvodnju (3D štampači, CNC, laseri i druga slična tehnika koja pomaže osnovnu proizvodnju);
4) Obezbjeđivanje dijela kanala prodaje i plasmana;
5) Obezbjeđivanje budžeta za promotivne aktivnosti i oglašavanje;
6) Obezbjeđivanje sredstava za štampanje naučno-istraživačkih publikacija.

Ukoliko je selektovani autor fizičko lice, za potrebe relizacije ovog konkursa, potrebno je da obezbijedi relevantnu kompaniju partnera (producenta, pravno lice), koje će u njegovo ime raspolagati dodjeljenom podrškom ili da registruje svoju najakasnije 20 dana od dana objavljivanja rezultata ovog konkursa. Do trenutka registracije nove kompanije, sredstva ne mogu biti opredjeljena.

Autor može kandidovati više projekata ili proizvoda pod svojim imenom a najviše 3 (tri).

PRIJAVA NA KONKURS podrazumijeva popunjavanje formulara u prilogu ovog Poziva ili elektronske forme na: www.creativemontenegro.net

KRITERIJUMI VREDNOVANJA pristiglih programa/projekata ili proizvoda se odnose prvenstveno na njegovu perspektivu održivosti ali i nivo estetike i originalnosti:

1) Inovativnost i estetika proizvoda (40 poena);
2) Potencijal serijske proizvodnje i tržišna orijentisanost (30 poena);
3) Promocija kulturnog i nacionalnog identiteta (20 poena);
4) Budžet za implementaciju projekta odnosno proizvodnju proizvoda
(10 poena);

Svi selektovani projekti/programi ili proizvodi moraju biti brendirani pod logotipom “Kreativna Crna Gora – Creative Montenegro” i plasirani na za to relevantna tržišta i događaje, sa ciljem promocije i pospješivanja njihovog daljeg razvoja.

Ministarstvo kulture će za ove namjene obezbijediti 50.000 eura.

ROK: Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se zaključno sa 27.11.2019. godine u 12h, a odluku o izboru programa/projekata za sufinansiranje donijeće Ministarstvo kulture, po prijedlogu stručnih komisija, u skladu sa odredbama Zakona o kulturi.

Komisija ima pravo da usljed neispunjavanja visoko definisanih estetskih kriterijuma, odbije sve prijave u cjelosti i poništi konkurs.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE: Prijava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se na adresu: Ministarstvo kulture, Cetinje, Njegoševa bb ili elektronski, putem formulara na: www.creativemontenegro.net.

Podijeli: