Poziv za predlaganje predstavnika u Komisiji za raspodjelu sredstava za Javni konkurs

Na osnovu člana 46 Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima („Službeni list CG“, broj 44/18) i člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Uprava za dijasporu upućuje

 

JAVNI POZIV

 

za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Komisiji za raspodjelu sredstava za Javni konkurs za sufinansiranje programa odnosno projekata organizacija dijaspore – iseljenika

 

Nevladine organizacije će u Komisiji za raspodjelu sredstava za Javni konkurs za sufinansiranje programa odnosno projekata organizacija dijaspore – iseljenika (u daljem tekstu: Komisija) imati jednog predstavnika. Pravo predlaganja kandidata za člana Komisije imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za zadatak Komisije.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana Komisije, ako ispunjava sljedeće kriterijume:

– ako je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja Javnog poziva;

– ako u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom Komisije;

– ako je u prethodne tri godine sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Komisije;

– ako je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

– ako više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

Kao kandidat za člana Komisije može biti predloženo lice koje:

– ima prebivalište u Crnoj Gori;

– posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Komisije;

– nije član organa političkih partija (glavnih odbora,izvršnih odbora, predsjedništava i sl, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik);

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata za člana Komisije, dostavi:

– kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;

– kopije akta o osnivanju i statuta;

– pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodne tri godine u vezi sa zadatkom Komisije, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

– kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

– izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

– fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Komisije;

– biografiju kandidata, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Komisije (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

– izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

– izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Komisije.

 

Rok za dostavljanje predloga je 1. april 2019. godine do 13:00h.

Predlaganje kandidata za člana Komisije vrši se dostavljanjem predloga i potrebne dokumentacije putem pošte ili lično na adresu Uprave za dijasporu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 9, 81000 Podgorica ili na e-mail adresu: ajla.osmanagic@uzd.gov.me, sa napomenom: ,,Predlaganje predstavnika nevladine organizacije u Komisiji za raspodjelu sredstava za Javni konkurs za sufinansiranje programa odnosno projekata organizacija dijaspore – iseljenika“.

Uprava za dijasporu će u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu kandidata koji su predloženi za članove Komisije za raspodjelu sredstava za Javni konkurs za sufinansiranje programa odnosno projekata organizacija dijaspore – iseljenika, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile. Uz ovu listu, Uprava za dijasporu objavljuje spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju kriterijume ili su predložile kandidata koji ne ispunjava kriterijume.

Stariješina organa državne uprave će, aktom o obrazovanju Komisije, izabrati za člana Komisije predstavnika nevladine organizacije koji ispunjava sve navedene uslove i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija.

Predlog za članove Komisije za raspodjelu sredstava za Javni konkurs za sufinansiranje programa odnosno projekata organizacija dijaspore – iseljenika biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.

                                                                                                                                                                                                                                                                    UPRAVA ZA DIJASPORU

Podijeli: