Odluka o dodjeli sredstava za sufinansiranje programa-projekata organizacija dijaspore

Uprava za dijasporu je donijela Odluku o dodjeli sredstava za sufinansiranje programa odnosno projekata organizacija dijaspore-iseljenika u 2020. godini, a na osnovu obrazloženog predloga međuresorne Komisije za raspodjelu sredstava po Javnom konkursu za sufinansiranje programa odnosno projekata organizacija dijaspore-iseljenika raspisanom sredinom marta ove godine.

U Odluci se navodi da će se sufinansirati 61 program odnosno projekat, a za ovu svrhu Uprava za dijasporu je opredijelila značajan iznos od 130.000 €.

Sufinansirani su programi odnosno projekti koje realizuju organizacije dijaspore-iseljenika u sljedećim oblastima saradnje sa dijasporom – iseljenicima: očuvanje državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori; očuvanje kulturnog identiteta; jačanje obrazovne, naučne, kulturne i sportske saradnje; informisanje i povezivanje; zaštita prava i položaja dijaspore – iseljenika i unapređivanje privrednog partnerstva.

Pravo učešća na Javnom konkursu je imala organizacije dijaspore-iseljenika koja je registrovana najmanje dvije godine prije objavljivanja javnog konkursa; u osnivačkom ili drugom aktu ima utvrđene ciljeve i djelatnosti u skladu sa politikom i zalaganjima Crne Gore u odnosu na dijasporu – iseljenike; naziv te organizacije ili sadržaj osnivačkog akta jasno upućuje na njenu povezanost sa Crnom Gorom; kao i da je u toku dvije godine koje prethode objavljivanju javnog konkursa realizovala najmanje dva projekta ili aktivnosti koje doprinose ostvarivanju i jačanju saradnje sa Crnom Gorom.

„Program odnosno projekat organizacije dijaspore – iseljenika može se sufinansirati najviše do 50% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju, pri čemu se program odnosno projekat koji može imati uticaj na razvoj manje razvijenih područja u Crnoj Gori, može sufinansirati najviše do 70% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju”, piše u Odluci.

U Odluci je navedeno i da će: “U roku od 30 dana od dana objavljivanja ove odluke, Uprava za dijasporu sa organizacijom dijaspore – iseljenika kojoj su sredstva dodijeljena zaključiti ugovor o sufinansiranju programa odnosno projekta, kojim će se preciznije urediti način isplate i korišćenja dodijeljenih sredstava, način izvještavanja i nadzora nad realizacijom programa odnosno projekta za koji su dodijeljena sredstva, kao i druga pitanja od značaja za njegovu realizaciju”.

Sufinansiranje projekata organizacija dijaspore-iseljenika predstavlja jedan od najznačajnijih projekata Uprave, koji je direktno usmjeren na organizacije dijaspore, pružanje podsticaja za njihov rad i jačanje njihovih kapaciteta kroz obezbjeđivanje finansijskih sredstava za realizaciju njihovih aktivnosti. Snaženjem organizacija dijaspore, jačanjem njihovih kapaciteta, Uprava želi da podstakne njihov doprinos u ostvarivanju i jačanju saradnje Crne Gore sa svojom dijasporom na svim poljima.

Odluka je na sajtu Uprave za dijasporu od 1. jula 2020. godine.

Odluka o dodjeli sredstava za sufinansiranje projekata u 2020 godini.pdf

Podijeli: