Obrazovana je Komisija za raspodjelu sredstava po Javnom konkursu za sufinansiranje programa

Uprava za saradnju sa dijasporom – iseljenicima raspisala je 31. marta 2022. godine Javni konkurs za sufinansiranje programa odnosno projekata organizacija dijaspore – iseljenika shodno zakonskoj obavezi koja proizilazi iz člana 43 Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima, sa rokom važenja od 30 dana zaključno sa 30.04.2022. godine.
Foto: USDI
Shodno članu 46 ovog Zakona, Uprava je obrazovala Komisiju za raspodjelu sredstava po Javnom konkursu za sufinansiranje programa odnosno projekata u oblastima saradnje sa dijasporom – iseljenicima koji je Uprava za saradnju sa dijasporom – iseljenicima raspisala u 2022. godini, u čijem sastavu su:
1. Arben Jakupi, v.d. pomoćnik direktora Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima, predsjednik;
2. Zoran Đukanović, samostalni savjetnik I u Upravi za saradnju sa dijasporom – iseljenicima, član;
3. mr Dalila Nišić, član;
4. Safet Kalač, v.d. generalnog direktora Direktorata za vaspitanje i obrazovanje pripadnika manjinskih naroda i nacionalnih zajednica u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta, član;
5. mr Vladan Lalović. član;
6. prof. dr Milo Lučić, prvi savjetnik u Generalnom direktoratu za konzularne poslove I dijasporu, član;
7. spec.sci.cs. Redžep Demić, član;
Zadatak Komisije je da, u skladu sa kriterijumima propisanim Pravilnikom o načinu vrednovanja programa odnosno projekata organizacija dijaspore, sprovede proceduru vrednovanja istih i pripremi predlog za dodjelu sredstava za sufinansiranje, na osnovu rang liste dostavljenih programa odnosno projekata koji ispunjavaju propisane uslove.

 

 

Podijeli: