Nacionalni savjet raspisao konkurs

Na osnovu člana 15. Statuta Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine i Odluke o raspisivanju Konkursa broj:   01-412 od 18.11.2020. godine, Nacionalni savjet crnogorske nacionalne manjine, raspisuje:

KONKURS

za finansiranje/sufinansiranje programa/projekata crnogorske nacionalne manjine u Republici Srbiji iz oblasti: kulture, obrazovanja na crnogorskom jeziku, informisanja i službene upotrebe crnogorskog jezika

Konkurs  se raspisuje na ukupan iznos od 1.800.000,00 dinara.

Maksimalan iznos za finansiranje/sufinansiranje po programu/projektu iznosi 150.000,00 dinara, a minimalan 50.000,00 dinara.

Finansiraće/Sufinansiraće se programi/projekti čije je vrijeme realizacije u periodu od 20. novembra 2020. godine do 01. septembra 2021. godine.

Pravo na dodjelu sredstava po ovom Konkursu imaju ustanove, umjetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje djelatnosti kulture, obrazovanja i informisanja, a koja ispunjavaju sljedeće opšte i posebne uslove:

Opšti uslovi:

  • da su registrovani, odnosno upisani kod nadležnog organa za registraciju u Republici Srbiji;
  • da imaju otvoren tekući račun.

Posebni uslovi:

  • da u svojim ciljevima i zadacima imaju razvijanje i njegovanje identiteta crnogorske nacije u Republici Srbiji i
  • da je Konkursna komisija pravdanje sredstava datih na ranijim konkursima ocjenila pozitivno.

Konkurs je otvoren od 20.11.2020.godine do 04.12.2020.godine, a rezultati Konkursa se objavljuju na zvaničnoj internet stranici Savjeta, u roku do 20 dana po završetku Konkursa.

Način i pravila podnošenja prijave, obrasci kao i sva propratna konkursna dokumentacija preuzima se na internet stranici Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine – www.mne.rs i u kancelariji Savjeta u Vrbasu u ulici Maršala Tita broj 87, telefon: 021/702-521, e-mail:info@mne.rs

 

Predsjednik Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine
Dragoljub Malović

Podijeli: