JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA ZA ČLANA SAVJETA ZA SARADNJU SA DIJASPOROM – ISELJENICIMA

Na osnovu člana 24 stav 4 Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima („Službeni list CG“, broj 44/18) i člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Uprava za dijasporu upućuje

 

JAVNI POZIV

za predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana Savjeta za saradnju sa dijasporom – iseljenicima

 

Nevladine organizacije će u Savjetu za saradnju sa dijasporom – iseljenicima (u daljem tekstu: Savjet) imati jednog predstavnika. Pravo predlaganja kandidata za člana Savjeta imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za zadatak Savjeta.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana Savjeta, ako ispunjava sljedeće kriterijume:

– ako je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja Javnog poziva;

– ako u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su – u vezi sa zadatkom Savjeta;

– ako je u prethodne tri godine sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Savjeta;

– ako je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

– ako više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

Kao kandidat za člana Savjeta može biti predloženo lice koje:

– ima prebivalište u Crnoj Gori;

– posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Savjeta;

– nije član organa političkih partija (glavnih odbora,izvršnih odbora, predsjedništava i sl, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik);

Nevladina organizacija dužna je da, uz predlog kandidata za člana Savjeta, dostavi:

– kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;

– kopije akta o osnivanju i statuta;

– pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodne tri godine u vezi sa zadatkom Savjeta, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

– kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

– izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

– fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Savjeta;

– biografiju kandidata, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Savjeta (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

– izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

– izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Savjeta.

 

Rok za dostavljanje predloga je 20. septembar 2019. godine do 13:00h.

Predlaganje kandidata za člana Savjeta vrši se dostavljanjem predloga i potrebne dokumentacije putem pošte ili lično na adresu Uprave za dijasporu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 9, 81000 Podgorica ili na e-mail adresuajla.osmanagic@uzd.gov.me, sa napomenom: ,,Predlaganje predstavnika nevladine organizacije za člana Savjeta za saradnju sa dijasporom – iseljenicima“.

Uprava za dijasporu će u roku od sedam dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu kandidata koji su predloženi za članove Savjeta za saradnju sa dijasporom – iseljenicima, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile. Uz ovu listu, Uprava za dijasporu objavljuje spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju kriterijume ili su predložile kandidata koji ne ispunjava kriterijume.

Predlog za članove Savjeta za saradnju sa dijasporom – iseljenicima biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.

UPRAVA ZA DIJASPORU

Podijeli: