JAVNI POZIV Uprave za dijasporu

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Službeni list CG“, broj 41/18), Uprava za dijasporu objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Komsije za sprovođenje postupka dodjele nagrada pripadnicima dijaspore – iseljenicima i organizacijama dijaspore – iseljenika za 2021. godinu

Nevladine organizacije će u Komisiji za sprovođenje postupka dodjele nagrada pripadnicima dijaspore–iseljenicima i organizacijama dijaspore–iseljenika (u daljem tekstu: Komisija) imati jednog/u predstavnika/cu.

Pravo predlaganja kandidata za člana Komisije imaju nevladine organizacije čije je područje djelovanja vezano za zadatak Komisije. Nevladina organizacija može predložiti samo jednog/u predstavnika/cu za članstvo u Komisiji. Više nevladinih organizacija mogu predložiti istog/u kandidata/kinju.

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu za člana/icu Komisije:

– da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja Javnog poziva;

– da u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom Komisije;

– da se ne nalazi u Registru kaznene evidencije;

– da je u prethodne tri godine sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Komisije;

– da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

– da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije za člana/icu Komisije:

– da ima prebivalište u Crnoj Gori;

– da posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Komisije;

– da nije član organa političkih partija (glavnih odbora,izvršnih odbora, predsjedništava i sl, javni funkcioner, državni službenik, odnosno namještenik);


Nevladina organizacija dužna je da, uz propisani obrazac za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana/icu Komisije dostavi i sljedeću dokumentaciju:

– dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopiju);

– fotokopiju akta o osnivanju i statuta;

– pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodne tri godine u vezi sa zadatkom Komisije, potpisan od strane lica ovlašćenog za zastupanje i potvrđen pečatom nevladine organizacije;

– dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);

– izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno namještenici;

– fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinje za člana Komisije;

– biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Komisije (stručni rad, sertifikat ili drugi dokument);

– izjavu kandidata/kinje da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik, odnosno namještenik;

– izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana Komisije.

Rok za dostavljanje predloga je 25. mart 2021. godine do 12:00h.

Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije vrši se na Obrascu 2 propisanom Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (https://uzd.gov.me/biblioteka/obrasci).

Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Komisije vrši se dostavljanjem predloga i potrebne dokumentacije na e-mail adresu: milica.radojicic@uzd.gov.me ili putem pošte/lično na adresu Uprave za dijasporu: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 9, 81000 Podgorica sa naznakom: ,,Predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji za sprovođenje postupka dodjele nagrada pripadnicima dijaspore – iseljenicima i organizacijama dijaspore – iseljenika za 2021. godinu“.

Predlog kandidata/kinja za člana Komisije biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno, na propisanom obrascu uz svu potrebnu dokumentaciju.

Uprava za dijasporu će, u roku od sedam dana (7) od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata/kinje, na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predloženih predstavnika/ca nevladinih organizacija za člana Komisije za sprovođenje postupka dodjele nagrada pripadnicima dijaspore – iseljenicima i organizacijama dijaspore – iseljenika, sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile. Uz ovu listu, Uprava za dijasporu će objaviti i spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje nijesu ispunile kriterijume iz ovog poziva ili su predložile predstavnika/cu koji/a ne ispunjava kriterijume iz ovog poziva.

Direktor Uprave za dijasporu će, u roku od pet (5) dana, od objave liste kandidata/kinja koji/e su predloženi/e za člana/icu, aktom o obrazovanju Komisije, izabrati za člana/icu onog/u kandidata/kinju koji/a ispunjava sve navedene uslove i za koga/ju je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija.

U slučaju da za dva ili više predstavnika/ca nevladinih organizacija, koji ispunjavaju uslove ovog poziva, bude dostavljen jednak broj predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog poziva, izbor predstavnika/ce nevladinih organizacija koga će predložiti za imenovanje u Komisiju, vrši direktor Uprave za dijasporu.

UPRAVA ZA DIJASPORU

Podijeli: