JAVNI POZIV ZA KANDIDOVANJE PREDSTAVNIKA DIJASPORE – ISELJENIKA ZA ČLANOVE SAVJETA ZA SARADNJU SA DIJASPOROM – ISELJENICIMA

Na osnovu čl. 22, 23 i 56 Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima („Službeni list CG“, broj: 44/18), Uprava za dijasporu, dana 12. 10. 2018. godine,  upućuje

J A  V  N  I     P  O  Z  I  V

organizacijama dijaspore – iseljenika za kandidovanje predstavnika dijaspore – iseljenika za članove Savjeta za saradnju sa dijasporom – iseljenicima

I Savjet za saradnju sa dijasporom – iseljenicima (u daljem tekstu: Savjet), obrazuje Vlada Crne Gore kao svoje savjetodavno tijelo čiji su zadaci da:

–  razmatra sprovođenje strategija i zakona, koji se odnose na pitanja od interesa za dijasporu – iseljenike;

–  inicira preduzimanje aktivnosti koje se tiču očuvanja jezika, kultura i tradicija dijaspore – iseljenika, privredne, naučne i sportske saradnje dijaspore – iseljenika sa Crnom Gorom, jačanja zajedništva i pripadnosti Crnoj Gori, položaja i prava dijaspore – iseljenika u Crnoj Gori i zemljama prijema, organizovanja dijaspore – iseljenika, informisanja i povezivanja, kao i druge aktivnosti od interesa za Crnu Goru i dijasporu – iseljenike;

–  daje mišljenje o pojedinim pitanjima u vezi sa dijasporom – iseljenicima, na zahtjev nosilaca saradnje;

–  donosi poslovnik o svom radu, kojim se određuju opšti uslovi, način i postupak donošenja odluka;

–  donosi kodeks ponašanja članova Savjeta;

–  usvaja i podnosi Vladi godišnji izvještaj o svom radu, do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Savjet čine predstavnici dijaspore – iseljenika, predstavnici organa državne uprave, nadležnog odbora, opština i drugih institucija i udruženja i istaknute ličnosti koje su se afirmisale u oblastima saradnje sa dijasporom – iseljenicima.

II Članove Savjeta iz reda predstavnika dijaspore – iseljenika čine:

–  po tri iz Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Savezne Republike Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država i Republike Turske;

–  po dva iz Republike Argentine, Republike Hrvatske i Velikog Vojvodstva Luksemburga;

–  po jedan iz Republike Albanije, Republike Makedonije, Republike Kosovo, Republike Slovenije, Republike Italije, Švajcarske Konfederacije, Kraljevine Danske, Kanade, Ruske Federacije, Republike Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Kraljevine Belgije i Kraljevine Holandije;

–  jedan za Saveznu Republiku Austriju, Češku Republiku i Slovačku Republiku;

–  jedan za Mađarsku, Rumuniju, Republiku Poljsku i Ukrajinu;

–  jedan za Komonvelt Australiju, Novi Zeland i Južnoafričku Republiku;

–  jedan za Republiku Kipar i Grčku;

–  jedan za Kraljevinu Španiju i Portugalsku Republiku;

–  jedan za Kraljevinu Norvešku, Kraljevinu Švedsku i Republiku Finsku;

–  jedan za Republiku Čile, Republiku Peru, Republiku Paragvaj, Istočnu Republiku Urugvaj, Bolivarsku Republiku Venecuelu, Višenacionalnu Državu Boliviju, Saveznu Republiku Brazil, Republiku Gvatemalu, Sjedinjene Meksičke Države i Republiku Panamu;

–  jedan za ostale države.

III Kandidata za člana Savjeta mogu da predlože najaktivnije organizacije dijaspore – iseljenika odnosno organizacije dijaspore – iseljenika sa najvećim brojem članova koje djeluju na teritoriji države za koju se vrši izbor.

Organizacija dijaspore – iseljenika može da predloži kandidata za člana Savjeta ako:

–  je registrovana na teritoriji države za koju se vrši izbor kandidata za člana Savjeta najmanje dvije godine prije objavljivanja javnog poziva;

–  u osnivačkom ili drugom aktu ima utvrđene ciljeve i djelatnosti, u skladu sa politikom i zalaganjima Crne Gore u odnosu na dijasporu – iseljenike;

–  naziv te organizacije ili sadržaj osnivačkog akta jasno upućuje na njenu povezanost sa Crnom Gorom;

–  je u toku dvije godine koje prethode predlaganju kandidata za člana Savjeta realizovala najmanje dva projekta ili aktivnosti koje doprinose ostvarivanju i jačanju saradnje sa Crnom Gorom, u oblastima iz čl. 9 do 14 Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima;

IV Kandidat za člana Savjeta može biti lice koje:

–  je pripadnik dijaspore – iseljenik u smislu člana 2 Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima;

–  nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje ove funkcije.

V Organizacija dijaspore – iseljenika dužna je da uz predlog kandidata, dostavi:

–  dokaz da je registrovana na teritoriji države za koju se vrši izbor kandidata za člana Savjeta najmanje dvije godine prije objavljivanja javnog poziva;

–  kopiju osnivačkog ili drugog akta;

–  evidenciju o članovima organizacije, sa kontakt podacima i njihovim potpisima;

–  pregled realizovanih projekata i aktivnosti u toku dvije godine koje prethode predlaganju kandidata za člana Savjeta;

–  fotokopiju pasoša ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata;

–  biografiju kandidata;

–  izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Savjeta.

Organizacije dijaspore – iseljenika mogu da predlože najviše onoliko kandidata za člana Savjeta koliko je propisano za državu u kojoj organizacija odnosno organizacije dijaspore – iseljenika djeluju.

Ako u državi odnosno državama za koju se vrši predlaganje kandidata postoji više organizacija dijaspore – iseljenika, te organizacije dostavljaju Upravi zajednički predlog kandidata.

Ako organizacije dijaspore – iseljenika ne dostave zajednički predlog kandidata, predlog kandidata za člana Savjeta utvrđuje Komisija, uz prethodno pribavljeno mišljenje diplomatskog odnosno konzularnog predstavništva Crne Gore u državi za koju se bira kandidat za člana Savjeta.

VI Mandat Savjeta traje četiri godine i isto lice može biti birano za člana najviše dva puta.

VII Rok za podnošenje predloga kandidata je 15 dana od dana objavljivanja Javnogpoziva.

VIII Predlaganje kandidata, vrši se dostavljanjem predloga i potrebne dokumentacije na e-mail adresu dijaspora@mfa.gov.me ili dostavljanjem poštom ili lično na arhivu Uprave za dijasporu, adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 9, 81 000 Podgorica, sa napomenom „Predlaganje kandidata za člana Savjeta za saradnju sa dijasporom – iseljenicima”.

Predlog kandidata biće razmatran samo ukoliko je dostavljen u naznačenom roku i uz svu potrebnu dokumentaciju.

IX Lista kandidata koji su predloženi za članove Savjeta, sa nazivima organizacija dijaspore – iseljenika koje su ih predložile, a koje ispunjavaju uslove neophodne za učešće na ovom Javnom pozivu, biće objavljena u roku od deset dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata internet stranici Uprave za dijasporu.

Podijeli: