JAVNI POZIV za dostavljanje inicijative

Na osnovu člana 35 Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom-iseljenicima („Sl.list Crne Gore“, br. 44/17 i 47/19) i Pravilnika o kriterijumima i postupku dodjele nagrada pripadnicima dijaspore-iseljenicima i organizacijama dijaspore-iseljenika („Službeni list CG”, broj: 15/19), Uprava za dijasporu objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za dostavljanje inicijative za dodjelu nagrada pripadnicima dijaspore-iseljenicima i organizacijama dijaspore-iseljenika

Rok za dostavu predloga je 14. maj 2021. godine do 12:00h.

Cilj dodjele nagrada je da prepozna i afirmiše pripadnike dijaspore-iseljenika i organizacije dijaspore-iseljenika koji su se posebnim doprinosom i podrškom istakli u jačanju veza sa Crnom Gorom.

Nagrade pripadnicima dijaspore-iseljenicima i organizacijama dijaspore-iseljenika dodjeljuju se u sljedećim kategorijama:

• Očuvanje državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori;
• Doprinos u oblasti kulture;
• Doprinos u oblasti nauke;
• Doprinos u oblasti diplomatije i promocije Crne Gore;
• Doprinos unapređenju privrednog partnerstva sa Crnom Gorom;
• Dobročinstvo;
• Doprinos u oblasti sporta.

Pravo da budu kandidovani imaju:

Pripadnici dijaspore – iseljenici koji su, shodno članu 2 Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom-iseljenicima („Sl.list Crne Gore“, br. 44/17 i 47/19), definisani kao “crnogorski državljani i druga lica porijeklom iz Crne Gore, koji žive u inostranstvu i koji Crnu Goru doživljavaju kao svoju matičnu državu ili državu porijekla i baštine je kao demokratsku, nezavisnu, suverenu i građansku”;

Organizacije dijaspore – iseljenika koje su, shodno članu 3 Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom-iseljenicima („Sl.list Crne Gore“, br. 44/17 i 47/19), definisane kao „dobrovoljni oblici udruživanja dijaspore – iseljenika iz Crne Gore, osnovani radi očuvanja jezika, kultura i tradicija, državnog i građanskog identiteta Crne Gore, ostvarivanja kulturne, prosvjetne, naučne, humanitarne, sportske, privredne i druge saradnje sa Crnom Gorom, promocije Crne Gore i afirmacije njenih interesa, koja je registrovana u skladu sa propisima države u kojoj dijaspora – iseljenici žive”.

Za kategoriju očuvanje državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori mogu biti kandidovani pripadnici dijaspore-iseljenici ili organizacije dijaspore-iseljenika za izuzetan doprinos, rezultate i zasluge postignute u oblasti očuvanja i afirmacije državnog identiteta, razvoja građanske svijesti, privrženosti i pripadnosti Crnoj Gori;

Za kategoriju doprinos u oblasti kulture mogu biti kandidovani pripadnici dijaspore-iseljenici ili organizacije dijaspore-iseljenika za izuzetan doprinos, rezultate i zasluge postignute u oblasti kulture i obrazovanja, njegovanja i promocije kulturnog nasljeđa, osobenosti, vrijednosti i stvaralaštva, kao i očuvanja tradicije, kulturnog i jezičkog identiteta Crne Gore u zemlji u kojoj živi dijaspora – iseljenici;

Za kategoriju doprinos u oblasti nauke mogu biti kandidovani pripadnici dijaspore-iseljenici ili organizacije dijaspore-iseljenika za izuzetne rezultate postignute u oblasti nauke i istraživanja koji su priznati u Crnoj Gori i inostranstvu, kao i poseban doprinos i zasluge na planu jačanja naučne saradnje sa Crnom Gorom i prezentovanju Crne Gore na međunarodnom planu;

Za kategoriju doprinos u oblasti diplomatije i promocije Crne Gore mogu biti kandidovani pripadnici dijaspore-iseljenici ili organizacije dijaspore-iseljenika za izuzetan doprinos, rezultate i zasluge postignute u oblasti diplomatije i promocije Crne Gore u svijetu i afirmaciji njenih interesa;

Za kategoriju doprinos u oblasti unapređenju privrednog partnerstva sa Crnom Gorom mogu biti kandidovani pripadnici dijaspore-iseljenici ili organizacije dijaspore-iseljenika za izuzetan doprinos, rezultate i zasluge postignute u oblasti jačanja i unapređivanja privrednog partnerstva sa Crnom Gorom;

Za kategoriju dobročinstvo mogu biti kandidovani pripadnici dijaspore-iseljenici ili organizacije dijaspore-iseljenika za izuzetan doprinos, rezultate i zasluge postignute u oblasti filantropskih i dobrotvornih aktivnosti, u svim oblastima saradnje pripadnika dijaspore – iseljenika, odnosno organizacija dijaspore-iseljenika i Crne Gore;

Za kategoriju doprinos u oblasti sporta mogu biti kandidovani pripadnici dijaspore-iseljenici ili organizacije dijaspore-iseljenika za izuzetan odnosno poseban doprinos, rezultate i zasluge postignute u oblasti jačanja sportske saradnje dijaspore-iseljenika sa Crnom Gorom, kao i za posebna sportska ostvarenja kojima se promoviše Crna Gora na međunarodnom planu.

Pravo predlaganja tj. dostavljanja inicijative imaju svi pripadnici dijaspore-iseljenika porijeklom iz Crne Gore, organizacije dijaspore-iseljenika porijeklom iz Crne Gore, građani, grupe građana, privredna društva, nevladine organizacije, udruženja i drugi subjekti iz Crne Gore i inostranstva.

Način dostavljanja predloga/inicijative:

Prijavni formular možete preuzeti OVDJE. Konkursna dokumentacija predaje se elektronskim putem na e-mail: milica.radojicic@uzd.gov.me, lično ili poštom u zapečaćenoj koverti na adresu: Uprava za dijasporu, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 9, 81 000 Podgorica, Crna Gora sa naznakom: Javni poziv za dostavljanje inicijative za dodjelu nagrada pripadnicima dijaspore-iseljenicima i organizacijama dijaspore-iseljenika. Za više informacija možete se obratiti Upravi za dijasporu putem e-maila milica.radojicic@uzd.gov.me ili telefona 020/ 675-720.

Dodjela nagrada:
U skladu sa važećom epidemiološkom situacijom zbog pandemije virusa Covid-19, svečana ceremonija dodjele nagrada će biti održana tokom 2021. godine.

UPRAVA ZA DIJASPORU

Podijeli: