JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA DIJASPORE – ISELJENIKA

 Na osnovu člana 32 stava 2, a u vezi sa članom 22 i 23 Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom-iseljenicima (“Službeni list Crne Gore”, broj: 44/18 i 47/19), Uprava za dijasporu upućuje

J  A V  N  I     P  O  Z I  V

 

organizacijama dijaspore – iseljenika iz R. Turske i SR Austrije, Češke Republike i Slovačke Republike za kandidovanje predstavnika dijaspore – iseljenika za člana Savjeta za saradnju sa dijasporom – iseljenicima

Kandidata za člana Savjeta mogu da predlože najaktivnije organizacije dijaspore – iseljenika odnosno organizacije dijaspore – iseljenika sa najvećim brojem članova koje djeluju na teritoriji države za koju se vrši izbor.

Organizacija dijaspore – iseljenika može da predloži kandidata za člana Savjeta ako:

 • je registrovana na teritoriji države za koju se vrši izbor kandidata za člana Savjeta najmanje dvije godine prije objavljivanja javnog poziva;
 • u osnivačkom ili drugom aktu ima utvrđene ciljeve i djelatnosti, u skladu sa politikom i zalaganjima Crne Gore u odnosu na dijasporu – iseljenike;
 • naziv te organizacije ili sadržaj osnivačkog akta jasno upućuje na njenu povezanost sa Crnom Gorom;
 • je u toku dvije godine koje prethode predlaganju kandidata za člana Savjeta realizovala najmanje dva projekta ili aktivnosti koje doprinose ostvarivanju i jačanju saradnje sa Crnom Gorom, u oblastima iz čl. 9 do 14 Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima;

II Kandidat za člana Savjeta može biti lice koje:

 • je pripadnik dijaspore – iseljenik u smislu člana 2 Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom -iseljenicima;
 • nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje ove funkcije.

III Organizacija dijaspore – iseljenika dužna je da uz predlog kandidata, dostavi:

 • dokaz da je registrovana na teritoriji države za koju se vrši izbor kandidata za člana Savjeta najmanje dvije godine prije objavljivanja javnog poziva;
 • kopiju osnivačkog ili drugog akta;
 • evidenciju o članovima organizacije, sa kontakt podacima i njihovim potpisima;
 • pregled realizovanih projekata i aktivnosti u toku dvije godine koje prethode predlaganju kandidata za člana Savjeta;
 • fotokopiju pasoša ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata;
 • biograflju kandidata;
 • izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Savjeta.

Organizacije dijaspore – iseljenika iz R. Turske mogu da predlože najviše jednog kandidata za člana Savjeta, obzirom da je ovo mjesto za navedenu državu u Savjetu upražnjeno.

Organizacije dijaspore – iseljenika iz SR Austrije, Češke Republike i Slovačke Republike mogu da predlože najviše jednog kandidata za člana Savjeta, obzirom da je ovo mjesto za navedenu grupu država u Savjetu upražnjeno.

Ako u državi odnosno državama za koju se vrši predlaganje kandidata postoji više organizacija dijaspore – iseljenika, te organizacije dostavljaju Upravi zajednički predlog.

Ako organizacije dijaspore – iseljenika ne dostave zajednički predlog kandidata, predlog kandidata za člana Savjeta utvrđuje Komisija, uz prethodno pribavljeno mišljenje diplomatskog odnosno konzularnog predstavništva Crne Gore u državi za koju se bira kandidat za člana Savjeta.

IV Mandat Savjeta traje četiri godine i isto lice može biti birano za člana najviše dva puta.

Rok za podnošenje predloga kandidata je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

VI Predlaganje kandidata, vrši se dostavljanjem predloga i potrebne dokumentacije na e-mail adresu ajla.osmanagic@uzd.gov.me ili dostavljanjem poštom ili lično na arhivu Uprave za dijasporu, adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 9, 81 000 Podgorica, sa napomenom „Predlaganje kandidata za člana Savjeta za saradnju sa dijasporom – iseljenicima”.

Predlog kandidata biće razmatran samo ukoliko je dostavljen u naznačenom roku i uz svu potrebnu dokumentaciju.

VII Lista kandidata koji su predloženi za članove Savjeta, sa nazivima organizacija dijaspore – iseljenika koje su ih predložile, a koje ispunjavaju uslove neophodne za učešče na ovom Javnom pozivu, biće objavljena na internet stranici Uprave za dijasporu u roku od deset dana od isteka roka za dostavljanje predloga kandidata.

                                                                                                        UPRAVA ZA DIJASPORU

Podijeli: