Donijeta Odluka o dodjeli sredstava za sufinansiranje programa odnosno projekata organizacija dijaspore-iseljenika u 2021. godini

Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima je donijela Odluku o dodjeli sredstava za sufinansiranje programa odnosno projekata organizacija dijaspore-iseljenika u 2021. godini, a na osnovu obrazloženog predloga Komisije za raspodjelu sredstava po Javnom konkursu za sufinansiranje programa odnosno projekata organizacija dijaspore-iseljenika raspisanom 14. avgusta ove godine.

Na osnovu Predloga Komisije za raspodjelu sredstava po Javnom konkursu za sufinansiranje programa odnosno projekata organizacija dijaspore-iseljenika, Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima će sufinansirati 45 programa odnosno projekata, sa ukupnim iznosom od 130.000,00 eura.

Sufinansirani su programi odnosno projekti koje realizuju organizacije dijaspore-iseljenika u sljedećim oblastima saradnje sa dijasporom – iseljenicima: očuvanje državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori; očuvanje kulturnog identiteta; jačanje obrazovne, naučne, kulturne i sportske saradnje; informisanje i povezivanje; zaštita prava i položaja dijaspore – iseljenika i unapređivanje privrednog partnerstva.

„Program odnosno projekat organizacije dijaspore – iseljenika može se sufinansirati najviše do 50% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju, pri čemu se program odnosno projekat koji može imati uticaj na razvoj manje razvijenih područja u Crnoj Gori, može sufinansirati najviše do 70% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju”, piše u Odluci.

“U roku od 30 dana od dana objavljivanja ove odluke, direktor Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima će sa organizacijama dijaspore – iseljenika kojoj su sredstva dodijeljena zaključiti ugovor o sufinansiranju programa odnosno projekta, kojim će se preciznije urediti način isplate i korišćenja dodijeljenih sredstava, način izvještavanja i nadzora nad realizacijom programa odnosno projekta za koji su dodijeljena sredstva, kao i druga pitanja od značaja za njegovu realizaciju”.

Sufinansiranjem programa odnosno projekata, snaženjem organizacija dijaspore, jačanjem njihovih kapaciteta, Uprava želi da podstakne njihov doprinos u ostvarivanju i jačanju saradnje Crne Gore sa svojom dijasporom na svim poljima.

Odluku prenosimo sa sajta Uprave za saradnju sa dijasporom – iseljenicima od 4. novembra 2021. godine:

Odluka o dodjeli sredstava za sufinansiranje u 2021. godini

Podijeli: