Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju počinje danas

Ministarstvo ekonomije raspisalo je danas Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju koja će trajati do 7. septembra.

Okrugli sto u okviru Javne rasprave biće održan 6. septembra 2018. godine u prostorijama Privredne komore Crne Gore, sa početkom u 10 časova.

Ministarstvo ekonomije poziva sve zainteresovane subjekte da učestvuju  u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju, a svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije na Nacrt zakona mogu dostaviti Ministarstvu ekonomije u pisanoj formi, putem pošte na adresu: Rimski trg, broj 46, 81000 Podgorica, ili elektronski na mejl adresu: renata.milutinovic@mek.gov.me tokom cijelog trajanja javne rasprave.

Nakon završetka javne rasprave, Ministarstvo ekonomije će razmotriti sve komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije i sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Izmjenama  i dopunama  Zakona o stečaju stvaraju se  pretpostavke za  unapređivanje ostvarivanja ekonomičnosti, racionalnosti i efikasnosti  stečajnog postupka.  Značajne novine ovog  zakonskog rješenja odnose se na uvođenje stručnog ispita, licence i ispita provjere znanja za stečajne upravnike, koji imaju za cilj pružanje dodatnih garancija da će stečajni upravnici obavljati svoje dužnosti stručno i profesionalno.  Zakon takođe  precizira određene norme kao  i obezbjeđivanje  njihove  efikasnije primjene, otklanjanjanje  određenih slabosti koje su se pokazale u praksi i skraćenje  rokova . Uvedena je i lista stečajnih upravnika i preciziran kriterijum za imenovanje stečajnih upravnika.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju će biti dostupan javnosti tokom cijelog trajanja javne rasprave na internet stranici Ministarstva ekonomije i portalu e-uprave.

Podijeli: